Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Weight Management

โปรแกรม Basic Weight Management

โปรแกรมตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการและดูแลสุขภาพนี้ เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นในการหาต้นตอ ของสาเหตุท่ีทําใหผู้เข้ารับบริการมีปัญหาเกี่ยวกับนํ้าหนักส่วนเกินและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น การตรวจ ร่างกายทางห้องปฏิบัติการที่รวบรวมอยู่ในโปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟู สุขภาพเข้าใจร่างกายของผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านโดยละเอียด โดยจะดูเรื่องความ สมบูรณข์องเม็ดเลือดระดับน้ําตาลในเลือดระดับไขมันการทํางานของไตการทํางานของตับ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต โกรทฮอร์โมน และ ระดับวิตามินดี ซึ่งต่างสามารถส่งผลให้น้ําหนักมากข้ึนและมีส่วนเกินได้ จากผลการตรวจท่ีน่าเชื่อถือแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จะสามารถช่วยแนะนําวิธีการรักษาและวิตามิน อาหารเสริมเพื่อช่วยให้คุณมีรูปร่างที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยให้การลดนํ้าหนักและการคงรูปร่าง เป็นไปอย่างยั่งยืน

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ที่ต้องการมีร่างกายท่ีกระชับไม่มีไขมันส่วนเกินและดูแข็งแรงสุขภาพดี
 • ผู้ที่ได้ลองลดนํ้าหนักด้วยวิธีต่างๆมาแล้วแต่พบว่าไม่ได้ผลและไม่ยั่งยืน
 • ผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักแต่มีความกังวลเรื่องโยโย่แอฟเฟ็คหรือการกลับมาอ้วนซํ้า
 • ผู้ที่ต้องการทราบเพิ่มเติมว่าอาหารประเภทไหนและการออกกําลังกายแบบใดที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้สามารถรักษานํ้าหนักที่ต้องการให้คงที่และช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว
 • ผู้ท่ีต้องการทราบสาเหตุที่ทําให้พวกเขาน้ําหนักเพิ่มและมีไขมันส่วนเกิน

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการท้ังหมด 19 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมัน การทํางานของไต การทํางานของตับ การตรวจค่าการอักเสบ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ โกรทฮอร์โมน และ ระดับวิตามินดี
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 คร้ัง


ราคาโปรแกรม: 19,500 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 1 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

โปรแกรม Comprehensive Weight Management

โปรแกรมตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการและดูแลสุขภาพน้ี เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นในการหาต้นตอ ของสาเหตุที่ทําให้ผู้เข้ารับบริการมีปัญหาเก่ียวกับนํ้าหนักส่วนเกินและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน การตรวจ ร่างกายทางห้องปฏิบัติการที่รวบรวมอยู่ในโปรแกรมนี้ จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟสูขภาพเข้าใจร่างกายของผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านโดยละเอียดโดยจะดูเรื่องความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมัน การทํางานของไต การทํางานของตับ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต โกรทฮอร์โมน และ ระดับวิตามินดี ซึ่งต่าง สามารถส่งผลให้นํ้าหนักมากข้ึนและมีส่วนเกินได้ จากผลการตรวจท่ีน่าเชื่อถือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตรช์ะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจะสามารถช่วยแนะนําวิธีการรักษาและวิตามินอาหารเสริม เพ่ือช่วยให้คุณมีรูปร่างที่ต้องการ อีกท้ังยังช่วยให้การลดนํ้าหนักและการคงรูปร่างเป็นไปอย่าง ยั่งยืน

นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังรวมการตรวจ Urine Profile ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าใจถึงปัจจัย ที่ยับยั้งไม่ให้กระบวนการการเผาผลาญของร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วมี หลายปัจจัยทสี่ามารถส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญของร่างกายได้ อันประกอบไปด้วย การขาด สารอาหารจําเป็นบางชนิด การขาดเอนไซม์ในการย่อยบางชนิดเนื่องจากพันธุกรรม การมีสารพิษ ตกค้างในร่างกาย หรือ การใช้ยาบางชนิด โดยการตรวจ Urine Profile จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าใจถึงปัจจัยที่ยับยั้งการเผาผลาญ โดยแพทย์จะพิจารณาระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย การเผาผลาญไขมัน คาร์โบไฮเดรต และ กรดอะมิโน สารสื่อประสาทที่เก่ียวข้องกับการเผาผลาญ สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและสารต้านอนุมูลอิสระ ภาวะความเครียดืท่ีเกิดจากออกซิเดชั่น (การท่ี อนุมลูอิสระเข้าไปทําลายระบบต่างๆภายในเซลล์) และความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระระดับ สารพิษในร่างกาย ความสามารถในการขจัดสารพิษ ออกจากร่างกาย และ การเติบโตของแบคทีเรีย และยีสต์

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ที่ต้องการมีร่างกายท่ีกระชับไม่มีไขมันส่วนเกินและดูแข็งแรงสุขภาพดี
 • ผู้ท่ีได้ลองลดนํ้าหนักด้วยวิธีต่างๆมาแล้วแต่พบว่าไม่ได้ผลและไม่ยั่งยืน
 • ผู้ที่ต้องการลดนํ้าหนักแต่มีความกังวลเรื่องโยโย่แอฟเฟ็คหรือการกลับมาอ้วนซํ้า
 • ผู้ท่ีต้องการทราบเพิ่มเติมว่าอาหารประเภทไหนและการออกกําลังกายแบบใดที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้สามารถรักษานํ้าหนักที่ต้องการให้คงที่และช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว
 • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตัวเองโดยละเอียดและต้องการเข้าใจว่าถึงสาเหตุท่ีทําให้ พวกเขามีนํ้าหนักส่วนเกินและสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการอ่อนเพลียเรื้อรังหรือปวดหัวเรื้อรังมีความเครียดและจําอะไรไม่ค่อยได้ โดยหาสาเหตุไม่ได้
 • ผู้ที่มีอาการท้องอืดแน่นท้องและระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติ
 • ผู้ท่ีมีอาการสิวเรื้อรัง หรือ อาการผื่นแพ้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ผู้ท่ีต้องการทราบเก่ียวกับความสามารถในการเผาผลาญแป้งไขมันและกรดอะมิโน
 • ผู้ท่ีต้องการทราบเกี่ยวกับระดับสารพิษในร่างกายและความสามารถในการขับสารพิษออกจากร่างกาย

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการท่ีรวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการท้ังหมด 19 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมัน การทํางานของไต การทํางานของตับ การตรวจค่าการอักเสบ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ โกรทฮอร์โมน และ ระดับวิตามินดี และ การตรวจกรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Profile)
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 คร้ัง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาโปรแกรม: 33,500 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดน้ํางดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมงสําหรับการเก็บ ปัสสาวะ กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกในช่วงเช้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

โปรแกรม Genetic Weight Management

โปรแกรมตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการและดูแลสุขภาพน้ี เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นในการหาต้นตอ ของสาเหตุที่ทําให้ผู้เข้ารับบริการมีปัญหาเกี่ยวกับนํ้าหนักส่วนเกินและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น การตรวจ ร่างกายทางห้องปฏิบัติการท่ีรวบรวมอยู่ในโปรแกรมนี้ จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพเข้าใจร่างกายของผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านโดยละเอียดโดยจะดูเรื่องความ สมบูรณข์องเม็ดเลือดระดับน้ําตาลในเลือดระดับไขมันการทํางานของไตการทํางานของตับ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต โกรทฮอร์โมน และ ระดับวิตามินดี ซึ่งต่างสามารถส่งผลให้น้ําหนักมากข้ึนและมีส่วนเกินได้ จากผลการตรวจที่น่าเชื่อถือ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ จะสามารถช่วยแนะนําวิธีการรักษาและวิตามิน อาหารเสริมเพื่อช่วยให้คุณมีรูปร่างที่ต้องการ อีกท้ังยังช่วยให้การลดนํ้าหนักและการคงรูปร่าง เป็นไปอย่างย่ังยืน

นอกจากนี้แพ็คเกจนี้ยังรวมการตรวจ Urine Profile ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าใจถึงปัจจัยท่ียับยั้ง ไม่ให้กระบวนการการเผาผลาญของร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปกติแล้วมหีลายปัจจัย ท่ีสามารถส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญของร่างกายได้ อันประกอบไปด้วย การขาดสารอาหาร จําเป็นบางชนิด การขาดเอนไซม์ในการย่อยบางชนิดเนื่องจากพันธุกรรม การมีสารพิษตกค้างใน ร่างกาย หรือ การใช้ยาบางชนิด โดยการตรวจ Urine Profile จะช่วยให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญเข้าใจ ถึงปัจจัยที่ยับยั้งการเผาผลาญ โดยแพทย์จะพิจารณาระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย การเผาผลาญไขมัน คาร์โบไฮเดรต และ กรดอะมิโน สารสื่อประสาทที่เก่ียวข้องกับการเผาผลาญ สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและสารต้านอนุมูลอิสระ ภาวะความเครียดืที่เกิดจากออกซิเดชั่น (การที่อนุมลูอิสระเข้าไปทําลายระบบต่างๆภายในเซลล์) และความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ระดับสารพิษในร่างกาย ความสามารถในการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย และ การเติบโตของ แบคทีเรียและยีสต์

นอกจากนี้ เพิ่มเติมจากโปรแกรมการตรวจแบบ Comprehensive Weight Management การตรวจแบบโปรแกรม Genetic Weight Management จะศึกษาร่างกายของผู้เข้ารับบริการ แต่ละท่านอย่างเจาะลกึไปถึงระดับของยีน (Genes) หรือที่เรียกว่า Nutrogenetic Testing ซึ่งสามารถใช้เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นความไวต่ออาหาร ชนิดต่างๆ การขาดสารอาหารที่จําเป็น การเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย ความเครียดและการ นอนหลับ ลักษณะของผิวพรรณ รูปร่างลักษณะ ภายนอกและความไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ สุขภาพ โดยรวม (อาทิ การควบคุมความอยากอาหาร ความหนาแน่น ของกระดูก อัตราความยืนยาว ของชีวิต การตอบสนองต่อการอักเสบ และการเผาผลาญ) และ ความไว ต่อมลภาวะต่างๆ นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพของคุณด้วยโปรแกรมนี้ยังสามารถทําให้คุณได้ทราบเรอื่งราวต่างๆที่น่าสนใจ เกี่ยวกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็น บรรพบุรุษของคุณ บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว พฤติกรรมการประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ ลักษณะทางเพศ ไปจนถึงความสามารถพิเศษในการเต้น และ การร้องเพลง โปรแกรมน้ีจะศึกษาทั้งหมด 139 ด้าน

แพ็คเกจนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ที่ต้องการมีร่างกายที่กระชับไม่มีไขมันส่วนเกินและดูแข็งแรงสุขภาพดี
 • ผู้ที่ได้ลองลดนํ้าหนักด้วยวิธีต่างๆมาแล้วแต่พบว่าไม่ได้ผลและไม่ยั่งยืน
 • ผู้ที่ต้องการลดนํ้าหนักแต่มีความกังวลเรื่องโยโย่แอฟเฟ็คหรือการกลับมาอ้วนซ้ำ
 • เพื่อช่วยให้สามารถรักษาน้ําหนักที่ต้องการให้คงที่และช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว
 • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตัวเองโดยละเอียดและต้องการเข้าใจว่าถึงสาเหตุที่ทําให้ พวกเขามีน้ําหนักส่วนเกินและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการอ่อนเพลียเรื้อรังหรือปวดหัวเรื้อรังมีความเครียดและจําอะไรไม่ค่อยได้ โดยหาสาเหตุไม่ได้
 • ผู้ท่ีมีอาการท้องอืดแน่นท้องและระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติ
 • ผู้ที่มีอาการสิวเรื้อรัง หรือ อาการผื่นแพ้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับความสามารถในการเผาผลาญแป้ง ไขมัน และ กรดอะมิโน
 • ผู้ท่ีต้องการทราบเกี่ยวกับระดับสารพิษในร่างกายและความสามารถในการขับสารพิษออกจากร่างกาย
 • ผู้ท่ีมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับการลดนํ้าหนัก
 • ผู้ที่ต้องการทราบว่าพันธุกรรมสามารถส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเพื่อให้เข้าใจการทํางานของร่างกายตนเองมากข้ึน
 • ผู้ที่ต้องการทราบเก่ียวกับอาหารและการออกกําลังกายแบบใดที่เหมาะสมกับพันธุกรรมของตนเอง

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 20 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมัน การทํางานของไต การทํางานของตับ การตรวจค่าการอักเสบ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ โกรทฮอร์โมน และ ระดับวิตามินดี การตรวจกรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Profile) และ การตรวจพันธุกรรม เพื่อดูเรื่องของสุขภาพโดยรวม (Gene Test for Wellness)
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

 

ราคาแพ็คเกจ: 54,500 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 45 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สําหรับการเก็บ ปัสสาวะ กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกในช่วงเช้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สําหรับ การเก็บตัวอย่าง ดีเอ็นเอ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้นํ้ายาบ้วนปากในวันเข้ารับบริการและกรุณางดนํ้า งดอาหารอย่างน้อย 30 นาที

โปรแกรม Genetic Weight Management Premium

โปรแกรมตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการและดูแลสุขภาพนี้ เป็นโปรแกรมท่ีมุ่งเน้นในการหาต้นตอ ของสาเหตุท่ีทําให้ผู้เข้ารับบริการมีปัญหาเกี่ยวกับนํ้าหนักส่วนเกินและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น การตรวจ ร่างกายทางห้องปฏิบัติการท่ีรวบรวมอยู่ในโปรแกรมน้ี จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟสูขภาพเข้าใจร่างกายของผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านโดยละเอียดโดยจะดูเรื่องความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมัน การทํางานของไต การทํางานของตับ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต โกรทฮอร์โมน และ ระดับวิตามินดี ซึ่งต่าง สามารถส่งผลให้นํ้าหนักมากข้ึนและมีส่วนเกินได้ จากผลการตรวจท่ีน่าเชื่อถือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จะสามารถช่วยแนะนําวิธีการรักษาและอาหารเสริมเพื่อ ช่วยให้ คุณมีรูปร่างที่ต้องการ อีกท้ังยังช่วยให้การลดนํ้าหนักและการคงรูปร่างเป็นไปอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้แพ็คเกจน้ียังรวมการตรวจ Urine Profile ซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าใจถึงปัจจัยที่ยับยั้ง ไม่ให้กระบวนการการเผาผลาญของร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปกติแล้วมีหลายปัจจัย ทสี่ามารถส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญของร่างกายได้อันประกอบไปด้วยการขาดสารอาหาร จําเป็นบางชนิด การขาดเอนไซม์ในการย่อยบางชนิดเนื่องจากพันธุกรรม การมีสารพิษตกค้างใน ร่างกาย หรือ การใช้ยาบางชนิด โดยการตรวจ Urine Profile จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจถึง ปัจจัยท่ียับยั้งการเผาผลาญ โดยแพทย์จะพิจารณาระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย การเผาผลาญ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และ กรดอะมิโน สารสื่อประสาทที่เก่ียวข้องกับการเผาผลาญ สารต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นและสารต้านอนุมูลอิสระภาวะความเครียดืที่เกิดจากออกซิเดชั่น(การที่อนุมลูอิสระเข้าไป ทําลายระบบต่างๆภายในเซลล์) และความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ระดับสารพิษในร่างกาย ความสามารถในการขจัดสารพิษ ออกจากร่างกาย และ การเติบโตของแบคทีเรียและยีสต์

นอกจากนี้ เพ่ิมเติมจากโปรแกรมการตรวจแบบ Comprehensive Weight Management การตรวจแบบ โปรแกรม Genetic Weight Management จะศึกษาร่างกายของผู้เข้ารับบริการ แต่ละท่านอย่างเจาะลึกไปถึงระดับของยีน (Genes) หรือที่เรียกว่า Nutrogenetic Testing ซึ่งสามารถใชเ้พื่อเรียนรู้และเข้าใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นความไวต่ออาหาร ชนิดต่างๆ การขาดสารอาหารที่จําเป็น การเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย ความเครียดและการนอนหลับ ลักษณะของผิวพรรณ รูปร่างลักษณะภายนอกและความไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ สุขภาพ โดยรวม (อาทิ การควบคุมความอยากอาหาร ความหนาแน่น ของกระดูก อัตราความยืนยาว ของชีวิต การตอบสนองต่อการอักเสบ และการเผาผลาญ) ความเสี่ยงในการเกิดโรคทางด้าน พันธุกรรมต่างๆ โรคมะเร็ง โรคทางด้านจิตใจและสมอง ความไวต่อมลภาวะต่างๆ การ ตอบสนองต่อการใช้ยาชนิดต่างๆ และความเสี่ยงในการส่งต่อพันธุกรรมท่ีมีปัญหาสู่ลูกหลาน นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพของคุณด้วยโปรแกรมนี้ยังสามารถทําให้คุณได้ทราบเรื่องราว ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ตัวคุณไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษของคุณ บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว พฤติกรรมการประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ ลักษณะทางเพศ ไปจนถึงความสามารถพิเศษในการเต้นและร้องเพลง โปรแกรมนี้จะศึกษาทั้งหมด 519 ด้าน สําหรับเพศหญิง และ 518 ด้าน สําหรับเพศชาย

แพ็คเกจนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ท่ีต้องการมีร่างกายที่กระชับไม่มีไขมันส่วนเกินและดูแข็งแรงสุขภาพดี
 • ผู้ท่ีได้ลองลดนํ้าหนักด้วยวิธีต่างๆมาแล้วแต่พบว่าไม่ได้ผลและไม่ยั่งยืน
 • ผู้ที่ต้องการลดนํ้าหนักแต่มีความกังวลเรื่องโยโย่แอฟเฟ็คหรือการกลับมาอ้วนซํ้า
 • เพื่อชว่ยให้สามารถรักษานํ้าหนักที่ต้องการให้คงท่ีและช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว
 • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตัวเองโดยละเอียดและต้องการเข้าใจว่าถึงสาเหตุที่ทําให้ พวกเขามีนํ้าหนักส่วนเกินและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการอ่อนเพลียเรื้อรังหรือปวดหัวเรื้อรังมีความเครียดและจําอะไรไม่ค่อยได้ โดยหาสาเหตุไม่ได้
 • ผู้ที่มีอาการท้องอืดแน่นท้องและระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติ
 • ผู้ที่มีอาการสิวเรื้อรัง หรือ อาการผื่นแพ้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับความสามารถในการเผาผลาญแป้ง ไขมัน และ กรดอะมิโน
 • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับระดับสารพิษในร่างกายและความสามารถในการขับสารพิษออกจากร่างกาย
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับการลดนํ้าหนัก
 • ผู้ที่ต้องการทราบว่าพันธุกรรมสามารถส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเพื่อให้เข้าใจการทํางานของร่างกายตนเองมากขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับอาหารและการออกกําลังกายแบบใดที่เหมาะสมกับพันธุกรรมของตนเอง

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 20 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมัน การทํางานของไต การทํางานของตับ การตรวจค่าการอักเสบ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ โกรทฮอร์โมน และ ระดับวิตามินดี การตรวจกรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Profile) และ การตรวจพันธุกรรม เพื่อดูเรื่องของสุขภาพโดยรวมแบบพรีเมี่ยม (Gene Test for Wellness Premium)
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 คร้ัง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาแพ็คเกจ: 71,500 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 60 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สําหรับการเก็บ ปัสสาวะกรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกในช่วงเช้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สําหรับ การเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้นํ้ายาบ้วนปากในวันเข้ารับบริการและกรุณา งดนํ้างดอาหารอย่างน้อย 30 นาที

f

Contact us