Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line
Image Alt

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสำหรับคนพิเศษ

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น:

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น: โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้, ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566, ระยะเวลาการเข้าใช้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น: โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้, โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์2566, สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ซื้อแพ็คเกจถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น: โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมทางการตลาดอื่นๆ, ในกรณีที่ไม่ได้มีการตรวจสุขภาพ มีค่าบริการในการปรึกษาแพทย์ครั้งแรก 1,000 บาท, ส่วนลดสำหรับค่าบริการอื่นๆ ของทางคลินิกสามารถใช้ได้เมื่อชำระเงินในบิลเดียวกันเท่านั้น, ส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมที่ไม่เคยใช้บริการการตรวจสุขภาพกับทางคลินิกเท่านั้น, ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566, ระยะเวลาการใช้บริการอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น: โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้, ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566, ระยะเวลาการเข้าใช้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น: โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้, ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566, ระยะเวลาการเข้าใช้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566