Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Urine Profile (Individual)

m
j

โปรแกรม Urine Profile (Individual)

การตรวจ Urine Profile สามารถช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าใจถึงปัจจัยที่ยับยั้ง ไม่ให้กระบวนการการ เผาผลาญของร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปกติแล้วมีหลายปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อ กระบวนการเผาผลาญของร่างกายได้ อันประกอบไปด้วย การขาดสารอาหารจําเป็น บางชนิด การขาดเอนไซม์ในการย่อยบางชนิดเนื่องจากพันธุกรรม การมีสารพิษตกค้างในร่างกาย หรือ การ ใช้ยาบางชนิด โดยการตรวจ Urine Profile จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจถึงปัจจัยที่ยับยั้งการ เผาผลาญ โดยแพทย์จะพิจารณาระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย การเผาผลาญไขมัน คาร์โบไฮเดรต และ กรดอะมิโน สารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญ สารต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชั่นและสารต้านอนุมูลอิสระภาวะความเครียดืท่ีเกิดจากออกซิเดชั่น (การที่อนุมลูอิสระเข้าไป ทําลายระบบต่างๆภายในเซลล์) และความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ระดับสารพิษในร่างกาย ความสามารถในการขจัดสารพิษ ออกจากร่างกาย และ การเติบโตของแบคทีเรียและยีสต์

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการอ่อนเพลียเรื้อรังหรือปวดหัวเรื้อรังมีความเครียดและจําอะไรไม่ค่อยได้ โดยหาสาเหตุไม่ได้
  • ผู้ที่มีอาการท้องอืดแน่นท้องและระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติ
  • ผู้ที่มีอาการสิวเรื้อรัง หรือ อาการผื่นแพ้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับความสามารถในการเผาผลาญแป้ง ไขมัน และ กรดอะมิโน
  • ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับระดับสารพิษในร่างกายและความสามารถในการขับสารพิษออกจากร่างกาย

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

  • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 1 รายการ ตือ การตรวจหากรดอินทรีย์ ในปัสสาวะ (Urine Profile)
  • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
  • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 คร้ัง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาโปรแกรม: 18,800 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกในช่วงเช้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

h

Contact us