Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Sleep and Emotional Enhancement

x

โปรแกรม Sleep and Emotional Enhancement

การนอนหลับถือเป็นหน่ึงในปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพทมี่นุษย์ทุกคนพึงมีในชีวิต โดยปกติแล้ว การนอนหลับพักผ่อนกินเวลาระหว่างร้อยละ 20 ถึง 40 ของเวลาท่ีเรามีในแต่ละวัน การนอนหลับ พักผ่อนอย่าง เต็มที่นั้นสามารถช่วยให้ร่างกายของเราสามารถซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการทํางานของสมองในการใช้ความคิดวิเคราะห์ ช่วยให้ภูมิคุ้มกัน ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยป้องกันร่างกายจากโรคภัยต่างๆได้อีกด้วย

ในทางกลับกันการนอนหลับพักผ่อนระยะสั้นเกินไปการนอนที่ถูกรบกวนหรือการนอนหลับพักผ่อน ที่ไม่เพียงพอ สามารถส่งผลต่อร่างกายในหลายๆระดับท้ังการส่งผลเพียงเล็กน้อยไปจนถึง การส่งผลในระดับมากอาทิการมีใต้ตาคลํ้ารู้สึกมึนงงระหว่างวันมีความต้องการในการับประทาน แป้งมากขึ้น มีความอยากอาหารมากกว่าปกติ ไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้สึกไม่มีสมาธิเหนื่อยล้าง่ายมีปัญหาในการต่อต้านอินซูลินมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน มีความไวต่อการเป็นหวัดง่าย มีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เก่ียวกับทางเดินหายใจที่เกิดจาก ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ภาวะไตวาย โรคหัวใจ โรคความดัน โลหิตสูง โรคอ้วน อัลไซมเมอร์ ความต้องการทางเพศลดลง ไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดข้ึนจากความสามารถใน การขับขี่ท่ีลดลงหรืออุบัติเหตุจากการทํากิจกรรมต่างๆนอกจากผลกระทบทางกายภาพแล้ว การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ สามารถส่งผลต่อสุขภาพทางด้าน อารมณ์ได้เช่นกัน อาทิ การขาดความจูงใจ การมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ความเครียด การมีรู้สึกจัดการด้านอารมณ์ได้ไม่ดี การมองโลกในแง่ลบ ความสามารถในการแก้ปัญหาลดลง การมีความรู้สึกว่า ตัวเองไมม่ีค่ามากขนึ้ รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอํานาจหรือรู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงซึ่งสามารถนําไป สู่ภาวะหดหู่ ซึมเศร้า หรือ ภาวะอารมณ์ไม่สมดุล

โปรแกรมการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการและดูแลสุขภาพนี้ จะช่วยวินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนถึง ต้นตอของ ปัญหาที่ทําให้คุณไม่สามารถนอนหลับได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยโปรแกรมน้ีจะดูทั้ง เรื่องของสารสื่อ ประสาทในสมอง ระดับวิตามินดี ระดับวิตามินบี ระดับสังกะสี ความพร่องใน สารต้านอนุมูลอิสระ อาการอักเสบในร่างกาย ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ ความเสี่ยงตอ่ การมีปัญหาเก่ียวกับต่อมหมวก ไตอ่อนล้า ระดับฮอรโมนไทรอยด์ ระดับฮอร์โมนความเครียด ระดับสารพิษในร่างกาย และ ความสามารถในการขจัดสารพิษในร่างกาย ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่าน้ี สามารถรักษาได้ ด้วยการรับประทานวิตามินอาหารเสริม และ การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

  • ผู้ที่กําลังมีประสบปัญหาต่างๆที่เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ
  • ผู้ที่ต้องการนอนหลับได้ดีข้ึน
  • ผู้ท่ีกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับอาการซึมเศร้า หดหู่ และมลภาวะอารมณ์ไม่สมดุล

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารและบริการท่ีรวมในโปรแกรม:

  • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 11 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทํางานของฮอร์โมนไทรอยด์ การทํางานของ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต การตรวจค่าการอักเสบในร่างกาย การทํางานของโกรทฮอร์โมน ระดับวิตามินดี การตรวจหา กรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Profile) การตรวจหาสา รอินดิคานในปัสสาวะ (Urine Indican Test) และ การตรวจหาสารไพโรลในปัสสาวะ (Urine Kryptopyrroles)
  • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตาม ฟังผลและการให้คําปรึกษาหลงัการตรวจตลอดการรักษา
  • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

 

ราคาโปรแกรม: 31,000 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทําการ
การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับบริการจะต้องงดน้ํางดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง กรุณางดนํ้างดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการเก็บปัสสาวะแรกของวันในตอนเช้า

f

Contact us