Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Skin Condition

f
d
k
d

โปรแกรม Skin Condition

อาการผิดปกติทางผิวหนังถือได้ว่าเป็นเรื่องน่าปวดหัวและสามารถนํามาสู่ความเครียด ความรู้สึก ไม่มั่นใจในตัวเอง ไปจนถึงการก่อให้เกิดความไม่สบายตัวจนนําไปสู่ปัญหาในการนอนหลับได้ แพ็คเกจการตรวจสุขภาพ สําหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติทางผิวหนังท่ีไม่พึงประสงค์นี้จะช่วยให้ คุณทราบว่าแท้จริงแล้วสาเหตุที่ ทําให้เกิดอาการผิดปกติมาจากปัจจัยใดเพื่อให้คุณสามารถ เอาชนะกับอาการท่ีกวนใจคุณได้อย่างตรงจุด

ผิวหนังถือว่าเป็นอวัยวะท่ีใหญ่สุดในร่างกายของคนเรา โดยมีนํ้าหนักรวมถึงร้อยละ 16 ของนํ้าหนัก ร่างกายและกินพื้นท่ีประมาณ 2 ตารางเมตรผิวหนังถือเป็นอวัยวะท่ีสําคัญอย่างยิ่งโดยผวิหนัง ทําหน้าที่หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นไปอย่างปกติ การปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อต่างๆ ปกป้องร่างกายจากแสงแดด การปกป้องร่างกายจา กสารเคมีและสารพิษต่างๆ การขับเอาสิ่งสกปรกหรือสารพิษออกจากร่างกาย การผลิตวิตามินท่ี สําคัญต่างๆ ไปจนถึงสิ่งที่สําคัญมากที่สุด คือการสะท้อนว่าร่างกายภายในของเรามีอะไร ผิดปกติหรือไม่ ถ้าหากว่าการทํางานของอวัยวะต่างๆภายใน ร่างกายของคุณเป็นไปอย่างปกติ ผิวพรรณของคุณจะสุขภาพดีและแข็งแรง ในทางกลับกันถ้าหากว่าระบบภายในร่างกายของคุณ ทํางานไม่เป็นปกติเป็นไปไดม้ากว่าคุณจะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่ผิวหนังไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งกร้าน ผิวระคายเคือง สิว กลากเกลื้อน ผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน หรือ ผิวหนังอัก เสบแดง (โรซาเซีย) ถ้าหากคุณพบว่าอาการเหล่านี้คืออาการที่คุณกําลังเผชิญอยู่ และคุณพยายามรักษา มาทุกวิถีทาง แล้วแต่พบว่าปัญหาเหล่านี้ยังกวนใจทั้งประสิทธิภาพในการทํางานระหว่างวัน หรือจะเป็นการ นอนหลับพักผ่อนตอนกลางคืนหรือพบว่าความม่ันใจของคุณกําลังลดลง ถึงเวลาแล้วที่คุณจะ ต้องตรวจดูให้ลึกเพื่อหาต้นตอของปัญหาว่าแท้จริงแล้ว อาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้เกิดจากสาเหตุ ใด

สุขภาพลําไส้ของคุณนับได้ว่าเป็นสาเหตุที่แทบจะสําคัญที่สุดที่สามารถทําให้เกิดอาการผิดปกติทาง ผิวหนังเลยก็ว่าได้ สารพิษและความไม่สมดุลของแบคทีเรียในลําไส้ มีส่วนสําคัญท่ีทําก่อใหเ้กิด ความอักเสบในร่างกาย ซึ่งมักนําไปสู่อาการผิดปกติทางผิวหนังอาทิ สิวเรื้อรัง ผื่นคัน อาการ ระคายเคือง ความผิดปกติในการสร้างคอลลาเจน และ อาการแดง ความอักเสบในร่างกายเองก็ สามารถทําให้เกิด ความผิดปกติได้เช่นกัน โดยความผิดปกติท่ีมักพบได้คืออาการผื่นคันที่เกิดจาก ผิวหนังอักเสบ อีกสาเหตุหนึ่งท่ีสามารถทําให้เกิดความผิดปกติทางผิวหนังคือ ระดับน้ําตาลในเลือด ในผู้ที่มีระดับนํ้าตาล ในเลือดสูงมักจะมีอาการผิวขาดนํ้า ภูมิคุ้มกันลดลง และ มีค่าการอักเสบสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลทําให้ เกิดสิวเรื้อรงั มีอาการผิวหนังอักเสบ ผิวแดง เป็นกลากเกลื้อน หรือ เป็นสะเก็ดเงินสาเหตุถัดมาท่ีมีผลทําให้เกิดความผิดปกตกิับผิวหนังได้คือความผิดปกติในการ ทํางานของตับและไต เนื่องจากตับและไตมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการกําจัดของเสียและสารพิษ ออกจากร่างกาย เมื่อใดก็ตามที่ไตและตับ ทําผิดปกตคือไม่สามารถกําจัดของเสียได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ร่างกายของคนเราจะทําการกําจัด สารพิษผ่านทางช่องทางอื่นๆ หน่ึงในช่องทางเหล่าน้ันคือการกําจัดสารพิษผ่านทางผิว โดยสามารถส่งผลให้ เกิดอาการไม่พึงประสงค์คือ ผิวหนังอักเสบ ผื่นคัน สิว ผิวแดง อาการลมพิษ ไปจนถึงกลากเกลื้อน อีกสาเหตุ หนึ่งที่สามารถส่งผิดใหเ้กิดความผิดปกติที่ผิวหนังได้คือความเครียด เนื่องจากความเครียด จะกระตุ้นใหเ้กิดฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งจะสั่งการไปยังผิวหนังให้ผลิตนํ้ามันมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุ ท่ีทําใหค้นท่ีมี ความเครียดส่วนใหญมักจะเป็นสิว นอกจากนี้ความเครียดยังทําให้ภูมิคุ้มกันของ คุณลดลง ซึ่งทําให้คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อได้มากกว่าปกติ มีอาการผิวหนังอักเสบ กลากเกลื้อน หรือ สะเก็ดเงิน นอกจากนี้ความผิดปกติในการทํางานของต่อมไทรอยด์ ก็สามารถทําให้เกิดความผิดปกติทางผิวหนัง ได้ด้วยเช่นกัน สําหรับผู้ท่ีมีฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ (ไฮโปไทรอยด์) มักจะมีอาการผิวแห้งแตกเป็นขุย ได้มากกว่าคนท่ัวไป เนื่องจากฮอร์โมนที่ทํา หน้าที่ในการผลดัเซลล์ผิวลดลงอีกสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความผิดปกติคือการมีระดับวิตามินดี ที่ไม่เพียงพอ วิตามินดีส่งผลต่อผิวพรรณในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น ช่วยให้ผลหายเร็วขึ้น ช่วยลดความอักเสบ ผู้ที่ขาดวิตามินดีมักจะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการ ผิวแห้ง ผิวแดง หรือ กลากเกลื้อน ได้มากกว่าผู้ที่มีวิตามินดีมากกว่า นอกจากวิตามินดีแล้ว การมีระดับวิตามินบี ไม่เพียงพอสามารถทําให้เกิดความผิดปกติได้เช่นกัน โดยวิตามินบีมีหน้าที่สําคัญในการรักษาให้ผิวพรรณให้มีสุขภาพดี เนื่องจากช่วยปกป้องผิวจากแสดงแดดและสารเคมีที่ปนเปื้อน มากับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย การมีระดับวิตามินบีท่ีไม่เพียงพอนั้นสามารถทําให้เกิดอาการระคายเคือง อาการแดงสิว ผื่นคัน หรือ ผิวแตกแห้งได้เช่นกัน

ผลการตรวจสุขภาพที่น่าเช่ือถือน้ี พร้อมด้วยการอ่านผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจะช่วยทําให้คุณเข้าใจถึงร่างกายของตัวเองมากขึ้น ทราบว่าควร เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต และ ดูแลรักษาอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆอย่างไรเพื่อการปรับให้สุขภาพผิว ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

  • ผู้ที่มีอาการผิวหนังผิดปกติเรื้อรัง

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

  • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 14 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจเอ็นไซม์จีซิกพีดี การทํางานของตับ การทํางานของไต นํ้าตาลในเลือด ค่าการอักเสบ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับวิตามินดี และ การตรวจสารอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Profile)
  • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
  • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 คร้ัง

 

ราคาโปรแกรม: 29,500 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สําหรับการเก็บปัสสาวะ กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกในช่วงเช้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

d

Contact us