Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Long COVID

x
x
v

โปรแกรม Basic Long COVID

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ แบบ Basic Long COVID เป็นโปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรอง ความผิดปกตขิองการทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย และระดับวิตามินและแร่ธาตุ อันเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ที่หายจาก การติดเชื้อโควิด 19 ไม่สามารถฟื้นตัวได้ดีเท่าที่ควรหรือยังคงมี อาการผิดปกติ อาทิ อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง เหนื่อยง่าย ปวดหัว เวียนศีรษะ ใจส่ัน หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก หายใจลําบาก ปวดตามตัว ตามข้อ กล้ามเนื้อไม่มีแรง ไอเรื้อรัง นอนไม่หลับ รู้สึกไม่สดช่ืน สมองไม่แล่น มีอาการหลงลืมบ่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส รู้สึกมีไข้ตลอดเวลา มีอาการท้องเสีย ท้องอืด หรือ มีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล

 

โปรแกรมน้ีเหมาะสําหรับ:

  • ผู้ที่หายจากการติดเชื้อ โควิด 19 แต่ยังคงมีอาการไม่พึงประสงค์จากภาวะ Long COVID อยู่

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

  • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 12 รายการ คือ การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทํางานของไต การทํางานของตับ การตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด ค่าการอักเสบ การตรวจปัสสาวะ การตรวจการเกิดลิ่มเลือดไดเมอร์ การตรวจระดับสาร ต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย อนุมูลอิสระสะสม การตรวจระดับวิตามินดี และการตรวจเอ็นไซม์ จีซิกพีดี
  • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพการติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
  • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาโปรแกรม: 14,500 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 3 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดน้ํางดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สําหรับการเก็บ ปัสสาวะสามารถเก็บได้ในวันที่เข้ารับบริการโดยไม่ต้องงดนํ้างดอาหาร

โปรแกรม Comprehensive Long COVID

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ แบบ Comprehensive Long COVID เป็นโปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อ คัดกรองความผิดปกตขิองการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายและระดับวิตามินอันเป็นสาเหตุที่ ทําให้ผู้ท่ีหายจากการติดเชื้อโควิด19 ไม่สามารถฟื้นตัวได้ดีเท่าท่ีควรหรือยังคงมีอาการผิดปกติอยู่ อาทิ อาการอ่อนเพลีย เรื้อรัง เหนื่อยง่าย ปวดหัว เวียนศีรษะ ใจส่ัน หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก หายใจลําบาก ปวดตามตัวตามข้อ กล้ามเน้ือไม่มีแรง ไอเรื้อรัง นอนไม่หลับ รู้สึกไม่สดช่ืน สมองไม่แล่น มีอาการ หลงลืมบ่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ล้ินไม่รับรส รู้สึกมีไข้ตลอดเวลา มีอาการท้องเสีย ท้องอืด หรือ มีภาวะซึมเศร้า หรือวิตกกังวล นอกเหนือจากการตรวจความผิดปกติต่างๆ ในร่างกายแล้ว โปรแกรม Comprehensive น้ียัง ได้เพิ่มการตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่มี ความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการฟื้นตัวจากการไม่สบายอีกด้วย

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

  • ผู้ที่หายจากการติดเชื้อ โควิด 19 แต่ยังคงมีอาการไม่พึงประสงค์จาก Long COVID อยู่

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

  • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 22 รายการคือ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทํางานของไต การทํางานของตับ การตรวจระดับ นํ้าตาลในเลือด ค่าการอักเสบ การตรวจปัสสาวะ การตรวจการเกิดลิ่มเลือดไดเมอร์ การตรวจระดับสารต้าน อนุมูลอิสระในร่างกาย อนุมูลอิสระสะสม การตรวจระดับวิตามินดี การตรวจเอ็นไซม์จีซิกพีดี การตรวจระดับแร่ธาตุซีเลเนียม สังกะสี โครเมียม แคลเซียม และแมกนีเซียม การตรวจระดับวิตามิน บี 12 วิตามินซี วิตามินอี การตรวจเฟอริติน และกรดโฟลิก
  • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
  • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 คร้ัง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาโปรแกรม: 29,000 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 3 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดน้ํางดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สําหรับการเก็บ ปัสสาวะสามารถเก็บได้ในวันที่เข้ารับบริการโดยไม่ต้องงดนํ้างดอาหาร

f

Contact us