Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Immunity Enhancement

d
i
s

โปรแกรม Basic Immunity Enhancement

ถ้าหากคุณพบว่าคุณมกัจะป่วยง่ายป่วยเป็นระยะเวลานานกว่าคนส่วนใหญ่มีอาการอักเสบหรือ ติดเชื้อบ่อยและมักจะเกิดบริเวณเดิมๆ ซํ้าๆ มีอาการเหนื่อยล้าสะสมอยู่ตลอดเวลา มีปัญหาด้าน การนอนหลับ มีอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหาร อย่างเช่น มีอาการท้องเสียบ่อยมีอาการท้องผูกมีแก๊สหรือรู้สึกปวดท้องหรือพบว่าแผลตามร่างกาย ของคุณมักจะหายยากกว่าคนท่ัวไป นี่อาจจะเป็นอาการที่กําลังส่งสัญญาณว่าภูมิคุ้มกันของคุณ กําลังอ่อนแอ เป็นท่ีรู้กันดีว่าภูมิคุ้มกันมีความสําคัญสําหรับการต่อสู้กับไวรัสและแบคทีเรียต่างๆ ท่ีเข้าสู่ร่างกายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่แข็งแรงจะคอยเก็บข้อมูลและจดจําไวรัสและแบคทีเรีย ชนิดใดๆ ก็ตามที่เข้าสู่ร่างกายและฆ่าเชื้อโรคร้ายเหล่าน้ัน เมื่อเชื้อโรคชนิดเดียวกันเข้าสู่ร่างกาย อีกคร้ังระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถกําจัดศัตรูตัวร้ายได้ทันทีก่อนที่ไวรัสหรือแบคทีเรียเหล่านนั้จะเพิ่ม จํานวนและคุกคามระบบต่างๆของร่างกาย

เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันมีส่วนสําคัญในการทําให้สุขภาพของคุณแข็งแรง และช่วยในการฟื้นตัวของ ร่างกายจากอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยต่างๆ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญและทําให้ ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงอยู่เสมอ แพ็คเกจการตรวจสุขภาพนี้จะวิเคราะห์อย่างเจาะลึกถึงสาเหตุต่างๆ ท่ีทําให้ระบบถูมิคุ้มกันร่างกายของคุณผิดปกติ อีกท้ังชี้ให้เห็นว่ามีส่วนใดบ้างที่ควรจะต้องแก้ไข เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกัน แข็งแรงข้ึน อาทิ ระดับเม็ดเลือดขาวท่ีผิดปกติ ระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงเกินไป ระดับฮอร์โมนความเครียดมีมากเกินไป ฮอร์โมนท่ีช่วยในการนอนหลับน้อยเกินไป การขาดสาร อาหารท่ีจําเป็นต่อการเสริมสร้าง ระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติในลําไส้ ระดับไขมันที่สูงเกินไป สารพิษตกค้างในร่างกาย โกรทฮอร์โมนน้อยกว่าปกติ โปรตีนที่ช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียต่างๆ น้อยเกินไป และ ความผิดปกติในตับหรือไต นอกจากนี้ แพ็คเกจการตรวจสุขภาพน้ียังดูระดับ การอักเสบของร่างกายอีกด้วย การหาท้ังสาเหตุของความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกันร่วมกับ การดูแลรักษา อาการอักเสบที่เกิดข้ึนอยู่แล้ว จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของทางคลินิกสามารถ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคนไข้แบบเฉพาะบุคคล ทงั้ในส่วนควรได้รับการรักษาเพื่อบรรเทา อาการอักเสบและส่วนที่ควรปรับปรุงในอนาคตเพื่อให้คนไข้มีระบบภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแรงอย่างยั่งยืน

 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพนี้เหมาะสําหรับ:

 • ท่านที่พบว่ามีอาการไม่พึงประสงค์อาทิป่วยง่ายป่วยเป็นระยะเวลานานกว่าคนส่วนใหญ่ มีอาการอักเสบหรือติดเชื้อบ่อย มีอาการเหนื่อยล้าสะสม มีปัญหาด้านการนอนหลับ ระบบขับถ่าย ทํางานไม่เป็นปกติ และแผลตามร่างกายหายยาก
 • ผู้ที่ต้องการให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอ
 • ผู้ท่ีเดินทางบ่อย และ ผู้ที่มีตารางงานแน่นและมีเวลาพักผ่อนน้อย

 

แพ็คเกจนี้รวมรายการตรวจสุขภาพและรายการบริการดังนี้:

 • รายการตรวจสุขภาพทั้งหมด 16 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับโกรทฮอร์โมน และ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ การทํางานของตับ การทํางานของไต การตรวจหาสารอินดิคานในปัสสาวะ (ดูภาวะลําไส้รั่วซึม) (Urine Indican) และ การตรวจสารไพโรลในปัสสาวะ (ภาวะความเครียดและอาการซึมเศร้า) (Urine Kryptopyrroles)
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรกึษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 คร้ัง และการวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาแพ็คเกจ: 31,000 บาท

ระยะเวลารอผลการตรวจ: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทําการ
การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับบริการจะต้องงดน้ํางดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง กรุณางดนํ้างดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการเก็บปัสสาวะแรกของวันในตอนเช้า

โปรแกรม Comprehensive Immunity Enhancement

ถ้าหากคุณพบว่าคุณมักจะป่วยง่าย ป่วยเป็นระยะเวลานานกว่าคนส่วนใหญ่ มีอาการอักเสบหรือ ติดเชื้อบ่อยและมักจะเกิดบริเวณเดิมๆ ซํ้าๆ มีอาการเหนื่อยล้าสะสมอยู่ตลอดเวลา มีปัญหาด้านการ นอนหลับ มีอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหาร อย่างเช่น มีอาการ ท้องเสียบ่อย มีอาการท้องผูก มีแก๊ส หรือ รู้สึกปวดท้อง หรือพบว่าแผลตามร่างกายของคุณมักจะ หายยากกว่าคนท่ัวไป นี่อาจจะเป็นอาการที่กําลังส่งสัญญาณว่าภูมิคุ้มกันของคุณกําลังอ่อนแอ เป็นท่ีรู้กันดีว่าภูมิคุ้มกันมีความ สําคัญสําหรับการต่อสู้กับไวรัสและแบคทีเรียต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่แข็งแรง จะคอยเก็บข้อมูลและจดจําไวรัสและแบคทีเรียชนิดใดๆ ก็ตาม ท่ีเข้าสู่ร่างกายและฆ่าเชื้อโรคร้ายเหล่านั้น เมื่อโรคชนิดเดียวกันเข้าสู่ร่างกายอีกคร้ัง ระบบภูมิคุ้มกัน จะสามารถกําจัดศัตรูตัวร้ายได้ทันทีก่อนท่ี ไวรัสหรือแบคทีเรียเหล่าน้ันจะเพิ่มจํานวน และคุกคามระบบต่างๆของร่างกาย

เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันมีส่วนสําคัญในการทําให้สุขภาพของคุณแข็งแรง และช่วยในการฟื้นตัวของ ร่างกายจากอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยต่างๆ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญและทําให้ระบบ ภูมิคุ้มกัน แข็งแรงอยู่เสมอ แพ็คเกจการตรวจสุขภาพนี้จะวิเคราะห์อย่างเจาะลึกถึงสาเหตุต่างๆ ที่ทําให้ระบบ ถูมิคุ้มกันร่างกายของคุณผิดปกติ อีกท้ังชี้ให้เห็นว่ามีส่วนใดบ้างที่ควรจะต้องแก้ไข เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นอาทิระดับเม็ดเลือดขาวท่ีผิดปกติระดับนํ้าตาลในเลือดที่สูงเกินไป ระดับฮอร์โมนความเครียดมีมากเกินไป ฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับน้อยเกินไป การขาดสาร อาหารที่จําเป็นต่อการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันความผิดปกติในลําไส้ระดบัไขมันท่ีสูงเกินไป สารพิษตกค้างในร่างกาย โกรทฮอร์โมนน้อยกว่าปกติ โปรตีนที่ช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียต่างๆ น้อยเกินไป และ ความผิดปกติในตับหรือไต นอกจากนี้ แพ็คเกจการตรวจสุขภาพนี้ยังดูระดับ การอักเสบของร่างกายอีกด้วย การหาท้ังสาเหตุของความผิดปกติใน ระบบภูมิคุ้มกนัร่วมกับ การดูแลรักษาอาการอักเสบที่เกิดข้ึนอยู่แล้ว จะช่วยให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญของทางคลินิกสามารถ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคนไข้แบบเฉพาะบุคคล ทงั้ในส่วนควรได้รับการรักษาเพื่อบรรเทา อาการอักเสบและส่วนที่ควรปรับปรุงในอนาคตเพื่อให้คนไข้มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากโปรแกรมการตรวจในแพ็คเกจแบบมาตรฐานแล้ว แพ็คเกจแบบเจาะลึกน้ีจะรวมเอา การ ตรวจ Urine Profile ไว้ด้วย ซึ่งเป็นการตรวจหาสารอินทรีย์ท่ีอยู่ในปัสสาวะ ท่ีสามารถบ่งบอกถึง ความผิดปกติในการย่อยอาหารและการขับถ่ายท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันได้ โดยการ ตรวจ ชนิดน้ีจะสามารถดูเรื่อง ระดับสารพิษในร่างกาย ความสามารถในการขจัดสารพิษในร่างกาย สมดุลของ แบคทีเรียในลําไส้ และ การเติบโตของยีสต์ในลําไส้ นอกจากน้ียังสามารถดูเรื่องของ ความผิดปกติในกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย อันประกอบไปด้วย ความสามารถในการ เผาผลาญอาหารประเภทแป้ง ไขมันและกรดอะมิโน สารสื่อประสาทท่ีเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญ การขาดสารอาหารจําเป็นบางชนิด การขาดเอนไซม์ในการย่อยอาหารบางชนิดเนื่องจากพันธุกรรม สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและสารต้าน อนุมูลอิสระ ภาวะความเครียดืที่เกิดจากออกซิเดชนั่ (การท่ีอนุมูลอิสระเข้าไปทําลายระบบต่างๆภายใน เซลล์) และความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ

 

แพ็คเกจตรวจสุขภาพนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ท่ีพบว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ อาทิ ป่วยง่าย ป่วยเป็นระยะเวลานานกว่าคนส่วนใหญ่ มีอาการอักเสบหรือติดเชื้อบ่อย มีอาการเหนื่อยล้าสะสม มีปัญหาด้านการนอนหลับ ระบบขับถ่าย ทํางานไม่เป็นปกติ และแผลตามร่างกายหายยาก
 • ผู้ที่ต้องการให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอ
 • ผู้ท่ีเดินทางบ่อย และ ผู้ที่มีตารางงานแน่นและมีเวลาพักผ่อนน้อย
 • ผู้ท่ีต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับอาหารท่ีเหมาะกับร่างกายเพื่อการควบคุมนํ้าหนักและรักษาสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 • ผู้ที่ต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพลําไส้
 • ผู้ที่ต้องการรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับความสามารถในการเผาผลาญ
 • ผู้ที่ต้องการปรับปรุงด้านความคิดและสมาธิ
 • ผู้ที่ต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการกําจัดของเสียของร่างกาย
 • ผู้ที่มีปัญหาสิวเรื้อรังหรือปัญหาผื่นคันเรื้อรัง

 

 

แพ็คเกจนี้รวมรายการตรวจสุขภาพและรายการบริการดังนี้:

 • รายการตรวจสุขภาพทั้งหมด 15 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับโกรทฮอร์โมน และ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ การทํางานของตับ การทํางานของไต และการตรวจหาสารอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Profile)
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และการวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาแพ็คเกจ: 43,500 บาท

ระยะเวลารอผลการตรวจ: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทําการ
การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับบริการจะต้องงดน้ํางดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง กรุณางดนํ้า งดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการเก็บปัสสาวะแรกของวันในตอนเช้า

s

Contact us