Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Hormone Balancing

c
k
d
d

โปรแกรม Hormone Balancing for Female

โปรแกรมHormoneBalancing เป็นโปรแกรมการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการเพื่อชว่ยคืน ความสมดุลของระดับฮอร์โมนในร่างกาย โดยโปรแกรมนี้จะเช็คฮอร์โมนเพศหญิง และ ฮอร์โมนอื่นๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ กับอาการเกี่ยวกับวัยหมดประจําเดือนและการมีประจําเดือนที่ไม่สม่ำเสมอหรือผิดปกติ โปรแกรมการตรวจสุขภาพน้ีจะค้นหาว่าส่วนใดที่มีความผิดปกติท่ีทําให้ผู้เข้ารับบริการมี อาการไม่พึงประสงค์ จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจะสามารถช่วยปรับให้ฮอร์โมนกลับมาสมดุล โดยการใช้วิตามินอาหารเสริม เฉพาะเป็นตัวชว่ย ซึ่งนอกจากจะเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจากเป็นการสั่งตามรายบุคคลให้เหมาะกับแต่ละ อาการท่ีแตกต่างกัน ยังมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย นอกจากนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนําอาหารท่ี เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลทางฮอร์โมน และวิธีการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมที่สุด สําหรับอาการ

นอกจากการวินิจฉัยฮอร์โมนเพศฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับฮอร์โมนเพศและระดับวิตามินที่สามารถ ส่งผลต่อฮอร์โมนเพศแล้ว โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ยังดูไปถึงอาการอักเสบในร่างกายของผู้เข้า รับบริการซึ่งมีส่วนอย่างมากต่อสมดุลของฮอร์โมนเมื่อฮอร์โมนสูญเสียสมดุลมีความเป็นไปได้ ทจี่ะเกิดจากอาการอักเสบในทางกลับกัน อาการอักเสบเองก็สามารถส่งผลต่อสมดุลของฮอร์โมน ได้เช่นกัน ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นจากการอักเสบสามารถส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังร้ายแรงได้ อาทิเช่น เมื่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนอีเอชอีเอ(DHEA)หรือฮอร์โมนคอร์ตซิอลมีความสมดุล จะสามารถช่วยลดอาการอักเสบได้ ในทางตรงกันข้ามเมื่อ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และ ระดับอินซูลินเกิด ความไม่สมดุลจะสามารถทําให้เกิดอาการอักเสบ หรือ ทําให้อาการอักเสบที่มีอยู่แล้วแย่ขึ้นได้ การวินิจฉัยปัจจัยเหล่าน้ันอย่างละเอียดจะช่วยให้เราเข้าใจถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นไดอ้ย่าง เจาะลึก

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้หญิงที่กําลังเผชิญกับอาการไม่พึงประสงค์อาทิเช่น มอีาการร้อนวูบวาบตามตัว ปวดกล้ามเน้ือ ระบบเผาผลาญทํางานไม่ดี มอี าการวิตกกังวล นอนไม่หลับ หรือ ปวดศรีษะ
 • ผู้หญิงท่ีมีปัญหามีบุตรยากหรืออยากวางแผนมีบุตร
 • ผู้หญิงที่มีปัญหา PMS (Premenstrual Syndrome) หรือ มีความหดหู่ก่อนมีและระหว่างมีประจําเดือน
 • ผู้หญิงที่กําลังเผชิญกับอาการประจําเดือนมาอย่างไม่สม่ำเสมอ ประจําเดือนมามากเกินไป ประจําเดือนมากน้อยเกินไปหรือมีอาการปวดท้องเมื่อมีประจําเดือนซึ่งสามารถเกิดข้ึนได้เมื่อฮอร์โมนไม่สมดุล
 • ผู้หญิงที่ประสบกับปัญหาอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องผูก หรือ ท้องเสีย ระหว่างการมีประจําเดือน
 • ผู้หญิงที่ประสบกับปัญหานํ้าหนักขึ้น หน้าบวม หรือ มีเปอร์เซ็นต์ไขมันเพิ่มมากข้ึน
 • ผู้หญิงที่ประสบปัญหากับการมีสิวเรื้อรังที่ไม่สามารถอธิบายได้
 • ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศลดลง หรือ มีอาการช่องคลอดแห้ง

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการท้ังหมด 22 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจ ความสมบุรณ์ของเม็ดเลือด ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมัน การทํางานของไต การทํางาน ของตับ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ ค่าการอักเสบของร่างกาย และ ระดับวิตามินดี
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตาม ฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาโปรแกรม: 22,500 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 3 วันทําการ

การเตรียมตัว:สําหรับผู้เข้ารับบริการที่มีประจําเดือนอย่างสม่ำเสมอแพทย์แนะนำให้เจาะเลือดวันที่ 21 หลังจากประจําเดือนมาวันแรก โดยให้นับวันที่มีประจําเดือนวันแรกเป็นวันที่ 1 แต่สําหรับ ผู้เข้ารับบริการที่ประจําเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรอืไม่มาเลยสามารถเจาะเลือดวันใดก็ได้กรุณางดนํ้า งดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด

โปรแกรม Hormone Balancing for Male

คุณกําลังเผชิญกับอาการอันไม่พึงประสงค์เหล่าน้ีหรือไม่ ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การมีบุตรยาก ผมร่วง ความต้องการทางเพศลดลง เหนื่อยล้าอ่อนเพลียรู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า ความแข็งแรงน้อยลง เหงื่อ ออกระหว่างนอนหลับ รู้สึกหนาวๆร้อนๆง่ายกว่าปกติ ปัสสาวะบ่อย ปวดหัวความคิดความอ่านไม่ค่อยปลอดโปร่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงเหวี่ยงวีนง่ายรู้สึกหดหู่ มีความวิตกกังวล ความจําไม่ค่อยดี หัวใจเต้นไม่ เป็นปกติ น้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างหาสาเหตุไม่ได้ มวลกล้ามเนื้อลดลง กลา้ มเนื้อไม่แข็งแรง กระดูกไม่แข็งแรง เปราะหักง่าย มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ มีปัญหานอนไม่หลับ ท้องผูก ท้องอืด มีระดับไขมันเพิ่มสูงข้ึน หรือ มีเนื้อบริเวณเต้านมเพิ่มมากขึ้น ถ้านี่คือปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณ ท่ีกําลังบอกว่าฮอร์โมนใน ร่างกายของคุณไม่สมดุล การมีฮอร์โมนที่สมดุลนั้นมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบหลายๆ ระบบ ในร่างกาย อาทิ การควบคุมความอยากอาหารของร่างกาย ระบบเผาผลาญ การนอนหลับ การทํางานของฮอร์โมนเพศ ความเครียด อารมณ์ และ อุณหภูมิของร่างกาย

การเปลี่ยนแปลงของสมดุลฮอร์โมนน้ันเกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัย ปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และ พบได้มากคือการเพิ่มขึ้นของอายุ เมื่อผู้ชายเข้าสู่ช่วงอายุ 30 ปี โกรทฮอร์โมนจะค่อยๆลดลง ซึ่งการลดลงของโกรทฮอร์โมนนั้นส่งผลหลายอย่างต่อร่างกายเนื่องจากโกรทฮอร์โมนมีบทบาท สําคัญในการทําใหก้ระดูกแข็งแรงช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วข้ึนช่วยเพิ่มมวล กล้ามเน้ือ ช่วยดูแลอวัยวะต่างๆและเน้ือเยื่อในร่างกาย นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นของอายุนั้นยังมีส่วน ทําให้ฮอร์โมนเพศชายหรือที่รู้จักกันในชื่อเทสโทสเตอโรนลดลงและทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงหรือ เอสโตรเจนเพิ่มข้ึน ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบหลายๆด้านต่อร่างกาย เช่น อาการเหนื่อยล้ามากกว่าปกติ รู้สึกไม่มีแรง อารมณ์เปลี่ยนแปลง กล้ามเน้ืออ่อนแรงมากข้ึน มีภาวะมีบุตรยาก มีความต้องการ ทางเพศน้อยลง มีความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีการเพิ่มข้ึนของเน้ือเยื่อบริเวณเต้านม น้ําหนักเพิ่ม หรือ การมีระดับไขมันเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากโกรทฮอร์โมนและฮอร์โมนเพศแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถส่งผลต่อสมดุลของฮอร์โมนได้ด้วยเช่นกัน อาทิ การทํางานของฮอร์โมน ไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับการอักเสบในร่างกาย ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมัน และ ระดับวิตามินดี

ถึงแม้ว่าการเสียสมดุลของฮอร์โมนนั้นจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ด้วยการวินิจัฉัยอย่างถี่ถ้วน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการใช้ผลการตรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างๆ การปรับการใช้ชีวิต การรักษาด้วยวิธี ทางธรรมชาติต่างๆ และ การใช้วิตามินอาหารเสริมเพื่อช่วยในการคืนสมดุล ท่านจะสามารถกลับมามีร่างกายท่ีสุขภาพดีและมีความสุขอีกคร้ัง

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ชายที่กําลังเผชิญกับอาการไม่พึงประสงค์ อาทิ ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ภาวะการ มีบุตรยาก ความต้องการทางเพศท่ีลดลง ไม่กระปรี้กระเปร่า นํ้าหนักที่เพิ่มมากขึ้นมวลกล้ามเน้ือลดลง ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือน้อยลง และ ความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมที่น้อยลง
 • ผู้ชายที่กําลังเผชิญกับปัญหาเก่ียวกับ การมีเหงื่อออกในช่วงกลางคืน ความรู้สึกหนาวๆร้อนๆตามร่างกายและการปัสสาวะบ่อย
 • ผู้ชายที่กําลังเผชิญกับ อาการปวดหัว ความคิดไม่ปลอดโปร่ง อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ความจํา ลดลง อาการซึมเศร้า ความหดหู่ ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือการนอนหลับยาก
 • ผู้ชายที่กําลังประสบกับปัญหาเก่ียวกับลําไส้ อาทิ ท้องผูก หรือ ท้องอืด

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการท้ังหมด 19 รายการ อันประกอบไปด้วยการตรวจ ความ สมบุรณ์ของเม็ดเลือด ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับไขมัน การทํางานของไต การทํางาน ของตับ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ ค่าการอักเสบของร่างกาย และ ระดับวิตามินดี
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตาม ฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาโปรแกรม: 19,800 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 3 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

f

Contact us