Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Gene Test for Wellness (Individual)

j
g

โปรแกรม Gene Test for Wellness (Individual)

การตรวจแบบสุขภาพด้วยโปรแกรมGeneTestforWellnessจะศึกษาร่างกายของผู้เข้ารับบริการ แต่ละท่านอย่างเจาะลึก ไปถึงระดับของยีน (Genes) หรือที่เรียกว่า Nutrogenetic Testing ซึ่งสามารถใช้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นความไวต่ออาหาร ชนิดต่างๆ การขาดสารอาหารที่จําเป็น การเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย ความเครียดและ การนอนหลับ ลักษณะของผิวพรรณ รูปร่างลักษณะ ภายนอกและความไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ สุขภาพโดยรวม (อาทิ การควบคุมความอยากอาหาร ความหนาแน่นของกระดูก อัตราความยืนยาวของชีวิต การตอบสนองต่อการอักเสบ และการเผาผลาญ) และความไวต่อมลภาวะต่างๆ นอกจากนี้การตรวจสุขภาพของคุณด้วย โปรแกรมน้ียังสามารถทําให้คุณได้ทราบเรื่องราว ต่างๆที่น่าสนใจเก่ียวกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็น บรรพบุรุษของคุณ บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว พฤติกรรม การประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ ลักษณะทางเพศ ไปจนถึงความสามารถพิเศษในการเต้นและ ร้องเพลงโปรแกรมน้ีจะศึกษาทงั้หมด 139 ด้าน

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

  • ผู้ที่ต้องการศึกษาว่ายีนสามารถอธิบายปัจจัยด้านสุขภาพในหลายๆด้านได้อย่างไร
  • ผู้ที่ต้องการทราบแนวทางในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับลักษณะทางพันธุกรรม

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

  • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 1 รายการ คือ การตรวจพันธุกรรมเพื่อดูเรื่องของสุขภาพโดยรวม (Gene Test for Wellness)
  • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพการติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
  • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 คร้ัง

 

ราคาโปรแกรม: 24,000 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 45 วันทําการ
การเตรียมตัว: สําหรับการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้นํ้ายาบ้วนปากในวันเข้า รับบริการและกรุณางดน้ํางดอาหารอย่างน้อย 30 นาที

e

Contact us