Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Gene Test for Wellness Premium (Individual)

d
d

โปรแกรม Gene Test for Wellness Premium (Individual)

การตรวจแบบสุขภาพด้วยโปรแกรม Gene Test for Wellness Premium จะศึกษาร่างกายของผู้เข้า รับบริการ แต่ละท่านอย่างเจาะลึก ไปถึงระดับของยีน (Genes) หรือที่เรียกว่า Nutrogenetic Testing ซึ่งสามารถใช้เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นความไวต่ออาหาร ชนิดต่างๆ การขาดสารอาหารที่จําเป็น การเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย ความเครียดและ การนอนหลับ ลักษณะของผิวพรรณ รูปร่างลักษณะภายนอกและความไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ สุขภาพโดยรวม (อาทิ การควบคุมความอยากอาหาร ความหนาแน่นของกระดูก อัตราความยืนยาว ของชีวิต การตอบสนองต่อการอักเสบและการเผาผลาญ) ความเสี่ยงในการเกิดโรคทางด้าน พันธุกรรมต่างๆโรคมะเร็งโรคทางด้านจิตใจและสมองความไวตอ่มลภาวะต่างๆการตอบสนองต่อ การใช้ยาชนิดต่างๆ และความเสี่ยงในการส่งต่อพันธุกรรมท่ีมีปัญหาสู่ลูกหลาน นอกจากน้ีการ ตรวจสุขภาพของคุณด้วย โปรแกรมน้ียังสามารถทําให้คุณได้ทราบเรื่องราว ต่างๆท่ีน่าสนใจเก่ียว กับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษของคุณ บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว พฤติกรรม การประสบความ สําเร็จในด้านต่างๆ ลักษณะทางเพศ ไปจนถึงความสามารถพิเศษในการเต้นและร้องเพลง โปรแกรมน้ีจะศึกษาทั้งหมด 519 ด้าน สําหรับ เพศหญิง และ 518 ด้าน สําหรับเพศชาย

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

  • ผู้ที่ต้องการศึกษาว่ายีนสามารถอธิบายปัจจัยด้านสุขภาพในหลายๆด้านได้อย่างไร
  • ผู้ท่ีต้องการทราบแนวทางในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับลักษณะทางพันธุกรรม

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

  • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการท้ังหมด 1 รายการ คือ การตรวจพันธุกรรม เพื่อดูเรื่อง ของสุขภาพโดยรวมแบบพรีเม่ียม (Gene Test for Wellness Premium)
  • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
  • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาโปรแกรม: 40,500 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 60 วันทําการ
การเตรียมตัว: สําหรับการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้น้ํายาบ้วนปากในวัน เข้ารับบริการ และกรุณางดนํ้างดอาหารอย่างน้อย 30 นาที

f

Contact us