Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Food Intolerance Test

g
f

โปรแกรม Basic Food Intolerance Test

โปรแกรม Basic Food Intolerance Test เป็นโปรแกรมการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ และดูแลสุขภาพเพื่อตรวจหาความไม่เข้ากนัของร่างกายกับอาหารแบบพื้นฐาน ถ้าหากคุณกําลัง เผชิญกับ อาการปวดหัวไมเกรน ปวดหัว ความวิตกกังวล ความหดหู่ โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนัง อักเสบ อาการฝ่ืนแพ้ อาการบวมแดง ผิวแห้งแตกเป็นขุย อาการลมพิษ สิวเรื้อรัง ใต้ตาคลํ้า โพรงจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ เสียงแหบ คันบริเวณเพดานปาก เจ็บคอ คัดจมูก น้ํามูกไหลเรื้อรัง หัวใจเต้นไม่ปกติ ปวดตามข้อ ปวดหลายจุดในร่างกาย โรคข้ออักเสบ ท้องอืด จุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้องเป็นตะคริว ท้องผูก ท้องเสีย น้ําหนักลดผิดปกติ น้ําหนักข้ึนผิดปกติ อาการเหนื่อยล้าสะสม หรือ อาการนอนไม่หลับ อาการเหล่านี้ เป็นสัญญาณที่กําลังบ่งบอกว่าคุณกําลังมีอาการที่ เกิดข้ึนจากการรับประทาน อาหารที่ไม่เข้ากับร่างกายอยู่ ซึ่งอาการเหล่าน้ีไม่เหมือนกับการแพ้อาหาร แบบเฉียบพลัน ท่ีมักจะแสดงอาการทันทีหลังจากท่ีรับประทาน อาหารที่แพ้ อาการแพ้อาหาร “แฝง” มักจะแสดงอาการ หลังจากรับประทานอาหารท่ีไม่เข้ากันกับ ร่างกายภายใน 72 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่คนทั่วไปมักไม่ทราบว่าความผิดปกติที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจาก อาหารประเภทใด เนื่องจากการสังเกตอาการความผิดปกติด้วยตัวเองเป็นไปได้ค่อนข้างยากและไม่มีความ แม่นยํา การตรวจร่างกายของคุณด้วยโปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงปฏิกิริยาความไม่เข้ากันที่เกิดขึ้น กับร่างกายของคุณกับ 108 ตัวอย่างอาหารท่ีคนไทยมักทานในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็น กลูเต็น แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมไข่ผักผลไม้เนอื้สัตว์อาหารทะเลและถั่วผลการตรวจที่ได้จากการ ตรวจร่างกายโปรแกรมนี้จะทําให้ท่านทราบว่ามีอาหารชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยง อาหารชนิดใดที่ สามารถรับประทานแต่น้อย และ อาหารประเภทใดท่ีสามารถทานได้โดยท่ีไม่ต้องกังวล

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ท่ีมีอาการไม่พึงประสงค์ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จากการรับประทานอาหารที่ไม่เข้ากันกับ ร่างกาย
 • ผู้ที่ต้องการรู้เก่ียวกับอาหารที่สามารถทานได้โดยปลอดภัย

 

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 1 รายการ คือการตรวจแอนติบอดี้ชนดิ IgG แบบ 108 รายการอาหาร
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาโปรแกรม: 19,000 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 14 วันทําการ
การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับบริการควรงดการรับประทานยาแก้แพ้ทุกชนิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 วัน ถึง 1 สัปดาห์ ผู้เข้ารับบริการไม่จําเป็นต้องงดนํ้างดอาหารก่อนการเจาะเลือด

โปรแกรม Comprehensive Food Intolerance Test

โปรแกรม ComprehensiveFoodIntoleranceTest เป็นโปรแกรมการตรวจร่างกายทาง ห้องปฏิบัติการ และดูแลสุขภาพเพื่อตรวจหาความไม่เข้ากันของร่างกายกับอาหารแบบเจาะลึก ถ้าหากคุณกําลังเผชิญกับ อาการปวดหัวไมเกรน ปวดหัว ความวิตกกังวล ความหดหู่ โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนังอักเสบ อาการฝื่นแพ้ อาการบวมแดง ผิวแห้งแตกเป็นขุย อาการลมพิษ สิวเรื้อรัง ใต้ตาคล้ำ โพรงจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ เสียงแหบ คันบริเวณเพดานปาก เจ็บคอ คัดจมูก นํ้ามูกไหลเรื้อรัง หัวใจเต้นไม่ปกติ ปวดตามข้อ ปวดหลายจุดในร่างกาย โรคข้ออักเสบ ท้องอืด จุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้องเป็นตะคริว ท้องผูก ท้องเสีย น้ําหนักลดผิดปกติ น้ําหนักข้ึนผิดปกติ อาการเหนื่อยล้าสะสม หรือ อาการนอนไม่หลับ อาการเหล่านี้ เป็นสัญญาณท่ีกําลังบ่งบอกว่า คุณกําลังมีอาการท่ีเกิดข้ึน จากการรับประทานอาหารท่ีไม่เข้ากับร่างกายอยู่ ซึ่งอาการเหล่านี้ ไม่เหมือนกับการแพ้อาหารแบบเฉียบพลันที่มักจะแสดงอาการทันทีหลังจากที่รับประทานอาหารที่แพ้ อาการแพ้อาหาร “แฝง” มักจะแสดงอาการ หลังจากรับประทานอาหารที่ไม่เข้ากันกับ ร่างกายภายใน 72 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่คนท่ัวไปมักไม่ทราบว่าความผิดปกติที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจาก อาหาร ประเภทใด เนื่องจากการสังเกตอาการความผิดปกติด้วยตัวเองเป็นไปได้ค่อนข้างยากและไม่มีความ แม่นยํา การตรวจร่างกายของคุณด้วยโปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงปฏิกิริยาความไม่เข้ากัน ที่เกิดข้ึน กับร่างกายของคุณกับ 222 ตัวอย่างอาหารที่คนไทยมักทานในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็น กลูเต็น แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนม ไข่ ผัก ผลไม้ เนอื้ สัตว์ อาหารทะเล และ ถั่ว ผลการตรวจที่ได้จากการ ตรวจร่างกายโปรแกรมน้ีจะทําให้ท่านทราบว่ามีอาหารชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยง อาหารชนิดใด ที่สามารถรับประทานแต่น้อย และ อาหารประเภทใดที่สามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องกังวล

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จากการรับประทานอาหารที่ไม่เข้ากันกับ ร่างกาย
 • ผู้ที่ต้องการรู้เกี่ยวกับอาหารที่สามารถทานได้โดยปลอดภัย

 

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการท่ีรวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการท้ังหมด 1 รายการ คือการตรวจแอนติบอดี้ชนิด IgG แบบ 222 รายการอาหาร
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 คร้ัง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครงั้

 

ราคาโปรแกรม: 29,100 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 14 วันทําการ

การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับบริการควรงดการรับประทานยาแก้แพ้ทุกชนิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 วัน ถึง 1 สัปดาห์ ผู้เข้ารับบริการไม่จําเป็นต้องงดนํ้างดอาหารก่อนการเจาะเลือด

k

Contact us