Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Pain Management

โปรแกรม Pain Management

การใช้กล้ามเนื้อน้อยเกินไปหรือมากเกินไป สามารถส่งผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาการปวดเหล่านี้ส่งผลต่อกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานระหว่างวันและ การนอนหลับ พักผ่อนตอนกลางคืน ถ้าหากร่างกายของคุณทํางานอย่างเป็นปกติ อาการปวดที่ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจาก อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหรือ การที่กล้ามเนื้อถูกยืดมากจนเกินไป ควรจะค่อยๆ ลดน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่ถ้าหากคุณเป็นคนหน่ึงที่พยายามทําทุกวิถีทาง เพื่อลดอาการปวดแต่ยังคง พบว่าอาการเรื้อรังเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทํากิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันหรือการนอนหลับ อาจมีสาเหตุอื่นๆที่ทําให้การฟื้นตัวของร่างกายเป็นไปอย่างไม่ปกติ ท่ีควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

การตรวจสุขภาพโปรแกรมน้ีจะตรวจหาความผิดปกติท่ีสามารถทําให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง อาทิ ความเครียด ระดับน้ําตาลในเลือด ค่าการอักเสบในร่างกาย ความผิดปกติของสมดุลลําไส้ ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ที่ไม่ปกติ และ การขาดวิตามินที่สําคัญบางชนิด สําหรับความเครียด เมื่อร่างกาย เกิดความเครียดแบบเฉียบพลันกล้ามเนื้อจะเกิดความตึงตัวข้ึน แต่เนื่องจาก ความเครียดท่ีเกิดขึ้นเป็นแบบชั่วคราวอาการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อมกัจะค่อยๆคลายตัวและลดลง แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มี ความเครียดสะสมคือเป็นผู้ที่มีความเครียดอยู่เกือบตลอดเวลา กล้ามเน้ือของคุณจะเกิดความตึงอย่าง ต่อเนื่องซึ่งมักจะนําไปสู่การปวดหัวคอบ่าไหลและหลังแบบ เรื้อรัง อีกปัจจัยหน่ึงที่สามารถส่งผลให้เกิด อาการปวดกล้ามเน้ือได้คือ ระดับน้ําตาลในเลอืด เนื่องจากนํ้าตาลในเลือดมีความจําเป็นต่อการทํางานของกล้ามเน้ือ ทั้งในการผ่อนคลายและ การหดตัวเมื่อระดับนํ้าตาลในเลือดไม่สมดุลไม่ว่าจะสูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป สามารถส่งผลทําให้ อาการไม่พึงประสงค์เช่น ตะครวิ อาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อต่อ หรือ กล้ามเนื้อตึงได้ นอกจากนี้ค่าการอักเสบในร่างกายเองก็สามารถส่งผลต่ออาการปวดได้เช่นเดียวกัน เนื่องจาก การอักเสบภายในร่างกายสามารถส่งผลต่อระบบกลา้มเน้ือในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตึงตัว ของกล้ามเนื้อที่มากจนเกินไป ความรู้สึกเมื่อยล้าและอ่อนแรงที่มากข้ึน การฟื้นตัวของอาการ บาดเจ็บที่ลดน้อยลง และ ความไวต่ออาการเจ็บปวดท่ีมากขึ้น อีกหน่ึงสาเหตุที่สามารถ ส่งผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเน้ือได้แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบ คือเรื่องของสุขภาพลําไส้ท่ี ขาดสมดุล ภาวะลําไส้ไม่สมดุล คือการมีแบคทีเรยีที่เป็นโทษต่อร่างกายหรือสารพิษตกคา้งใน ร่างกายมากเกินไป ซึ่งสิ่งแปลกปลอมเหล่าน้ีมักก่อให้เกิดการอักเสบตามมาและมักจะนํามามาซึ่ง การอักเสบท่ีเพิ่มมากข้ึน และมักส่งผลให้เกิดการปวดในส่วนต่างๆของร่างกายตามมาได้ในที่สุด นอกจากน้ี ฮอร์โมนไทรอยด์ก็มสี่วนสําคัญที่สามารถทําให้เกิดอาการปวดเรื้อรังได้เช่นกัน ในผู้ที่มีฮอร์โมนไทรอยด์น้อย กว่าปกติหรือไฮโปไทรอยด์ ระบบการทํางานในร่างกายหลายๆระบบ จะทํางานได้น้อยลง จึงสามารถส่งผลให้เกิดหลายอาการอาทิ น้ําตัวท่ีเพิ่มมากขึ้น อาการเหนื่อยล้า เรื้อรังและอาการปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ นอกจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล ทําให้เกิดอาการปวดเรื้อรังคือ การขาดวิตามินที่จำเป็น อย่างเช่น วิตามนิดีและวิตามินบี การขาดวิตามินบีสามารถส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ อาการตะคริว สําหรับวิตามินดีเป็นที่รู้กันดีว่าวิตามินช่วยให้กระดูกแข็งแรง การขาดวิตามินดีนั้น สามารถส่งผลให้เกิดอาการ ปวดข้อต่อ ปวดกล้ามเน้ือ และกล้ามเนื้ออ่อนแรง การตรวจสุขภาพ โปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์ ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของทางคลินิกทราบถึงต้นตอ ที่นํามาซ่ึงอาการ ปวดแบบเรื้อรังและสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

  • ผู้ที่มีปัญหาปวดกล้ามเน้ือเรื้อรัง
  • ผู้ที่มีปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเรื้อรังที่เกิดจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • ผู้ที่ได้ลองหลายวิธีเพื่อลดอาการปวดแต่พบว่าความปวดยังคงอยู่

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

  • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 14 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ค่าเอ็นไซม์จีซิกพีดี การทํางานของไต การทํางานของตับ การตรวจระดับ นํ้าตาลในเลือด ค่าการอักเสบ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับวิตามินดี และ การตรวจสารอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Profile)
  • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพการติดตามฟั งผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
  • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง การตรวจวัดโครงสร้างร่างกาย (Postural Analysis) 1 คร้ัง และ การตรวจร่างกายกับแพทย์แผนจีน 1 คร้ัง (TCM Diagnosis)

 

 

ราคาโปรแกรม: 30,200 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง สําหรับการเก็บปัสสาวะ กรุณางดน้ํางดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกในช่วงเช้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

f

Contact us