Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Energy Boost Up and Stress Managment

โปรแกรม Basic Energy Boost Up and Stress Management

โปรแกรม Basic Energy Boost Up and Stress Management เป็นโปรแกรมการตรวจร่างกาย ทางห้องปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพท่ีมุ้งเน้นในการช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และลดระดับ ความเครียดโดย โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการทราบถึงต้นตอของสาเหตุที่ทําให้รู้สึกไม่มีแรง ไม่สดช่ืนและเหนื่อยง่าย โดยจะดูจากระดับความอักเสบในร่างกาย และ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ ความเครียดอันเป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้รู้สึกไม่สดชื่นและมีความเหนื่อยล้าสะสมผลท่ีได้จากการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการจะช่วยให้แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทราบถึง วิธีการลดอาการอักเสบและความเครียดที่เกิดขึ้น โดยโปรแกรมน้ีจะเช็คองค์ประกอบของเลือด ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับความอักเสบของร่างกายอันล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ ทําใหม้คีวามเครียดรู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ที่รู้สึกเหนื่อยง่ายตลอดเวลาและรู้สึกไม่มีแรงไม่ว่าจะพักผ่อนเยอะแค่ไหนก็ตาม
 • ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนเครียดง่ายและไม่สามารถรับมือกับความเครียดได้
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก
 • ผู้ที่กําลังมองหาวิธีการช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าด้วยวิธีทางธรรมชาติ
 • ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองมีอาการอักเสบง่ายและมักรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกาย

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการท่ีรวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 12 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ค่าเอ็นไซม์จีซิกพีดี การทํางานของไต การทํางานของตับ ค่าการอักเสบ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต และ วิตามินดี
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การติดตาม ฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

 

ราคาโปรแกรม: 13,000 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 1 วันทําการ
การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับบริการไม่จําเป็นต้องงดนํ้างดอาหารก่อนการเจาะเลือด

โปรแกรม Comprehensive Energy Boost Up and Stress Management

โปรแกรม Comprehensive Energy Boost Up and Stress Management เป็นโปรแกรมการตรวจ ร่างกายทางห้องปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพท่ีมุ้งเน้นในการช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และ ลดระดับความเครียด โดยโปรแกรมน้ีจะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการทราบถึงต้นตอของสาเหตุท่ีทําให้รู้สึก ไม่มีแรง ไม่สดชื่น และเหนื่อยง่าย โดยจะดูจากระดับความอักเสบในร่างกาย และ ฮอร์โมนท่ีเกี่ยว ข้องกับความเครียด อันเป็น สาเหตุหลักท่ีทําให้รู้สึกไม่สดช่ืนและมีความเหนื่อยล้าสะสม ผลท่ีได้ จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะ ช่วยใหแ้พทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู สุขภาพทราบถึงวิธีการลดอาการอักเสบและ ความเครียดที่เกิดข้ึน โดยโปรแกรมนี้จะเช็คองค์ ประกอบของเลือด ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับความอักเสบของร่างกายอันล้วน แต่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีความเครียดและรู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า

นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ยังได้รวมเอา Urine Profile เข้ามาด้วยซึ่งเป็นโปรแกรมการตรวจท่ีสามารถ ช่วยให้ทราบถึง ระดับวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่างๆในร่างกาย ระดับการเผาผลาญของร่างกาย (การเผาผลาญกรดไขมัน การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต และ การเผาผลาญกรดอะมิโน) สารสื่อ ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญ สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและสารต้าน อนุมูลอิสระ ภาวะความเครียดที่เกิดจากออกซิเดชั่น (การท่ีอนุมลูอิสระเข้าไปทําลายระบบต่างๆภายในเซลล์ )และความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระ ระดับสารพิษในร่างกาย ความสามารถในการขจัดสารพิษ ออกจากร่างกาย และ การเติบโตของแบคทีเรียและยีสต์ การตรวจร่างกายโปรแกรมนี้จะช่วยให้ ผู้เข้ารับบริการเข้าใจอย่างละเอียด ถึงต้นตอของสาเหตุที่ทําให้รู้สกึเหนื่อยล้าตลอดเวลามอีาการ นอนไม่หลับ และ มีความเครียด

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

 • ผู้ที่รู้สึกเหนื่อยง่ายตลอดเวลาและรู้สึกไม่มีแรงไม่ว่าจะพักผ่อนเยอะแค่ไหนก็ตามมาเป็นระยะเวลานาน
 • ผู้ท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็นคนเครียดง่ายและไม่สามารถรับมือกับความเครียดได้
 • ผู้ที่มีปัญหาเก่ียวกับการนอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก
 • ผู้ท่ีกําลังมองหาวิธีการช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าด้วยวิธีทางธรรมชาติ
 • ผู้ท่ีรู้สึกว่าตนเองมีอาการอักเสบง่ายและมักรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกาย
 • ผู้ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับอาการอ่อนเพลียเรื้อรังหรือปวดหัวเรื้อรังแบบหาสาเหตุไม่ได้มีความเครียดจําอะไรไม่ค่อยได้
 • ผู้ที่มีอาการท้องอืด แน่นท้อง ระบบขับถ่ายไม่เป็นปกติ
 • ผู้ที่มีอาการสิวเรื้อรัง หรือ อาการผื่นแพ้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ผู้ที่ต้องการทราบเก่ียวกับความสามารถในการเผาผลาญแป้ง ไขมัน และ น้ําตาล
 • ผู้ที่ต้องการทราบเก่ียวกับระดับสารพิษในร่างกายและความสามารถในการขับสารพิษออกจากร่างกาย

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการท่ีรวมในโปรแกรม:

 • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการท้ังหมด 13 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด ค่าเอ็นไซม์จีซิกพีดี การทํางานของไต การทํางานของตับ ค่าการอักเสบ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต วิตามินดี และ การตรวจสารอินทรีย์ในปัสสาวะ
 • การให้คําปรึกษากับแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ การติดตามฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
 • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 คร้ัง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 คร้ัง

 

 

ราคาโปรแกรม: 28,700 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทําการ
การเตรียมตัว: กรุณางดนํ้างดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกของวันในช่วงเช้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ผู้เข้ารับบริการไม่จําเป็นต้องงดนํ้างดอาหารก่อนการเจาะเลือด

a

Contact us