Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

โปรแกรม Detox

k

โปรแกรม Detox

โปรแกรมดูแลขภาพแบบ Detox เป็นโปรแกรมการตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจความ สามารถของร่างกายในการกําจัดสารพิษ (จากพลาสติก และ มลพิษต่างๆ) โดยโปรแกรมจะตรวจหาระดับสารพิษในร่างกายของผู้เข้ารับบริการ ร่วมกับการตรวจดูการทํางานของตับ การทํางานของไต และ ระดับการกําจัดสารพิษในระดับเซลล์

 

โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ:

  • ผู้ที่กําลังเผชิญกับอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการมีสารพิษสะสมในร่างกาย อันประกอบไปด้วย อาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียง่าย ภาวะสมองล้า อาการท้องผูก การมกีล่ินตัวความรู้สึกเซนซิทีฟต่อสารเคมีอาการปวดตามร่างกายหรือผิวหนัง ระคายเคืองง่าย
  • ผู้ที่ต้องการทราบเก่ียวกับระดับสารพิษในร่างกายและความสามารถในการขับสารพิษออก จากร่างกาย

 

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:

  • โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 4 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจการทํางาน ของไต การทํางานของตับ และ การตรวจหากรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Profile)
  • การให้คําปรกึษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพการติดตาม ฟังผลและการให้คําปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
  • การวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 คร้ัง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง

 

ราคาโปรแกรม: 20,100 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทําการ
การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับบริการไม่จําเป็นต้องงดน้ํางดอาหารก่อนการเจาะเลือด กรุณางดน้ํา งดอาหารก่อนการเก็บปัสสาวะแรกในช่วงเช้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

d

Contact us