EVERY ONE IS WELCOME TO JOIN!


โยคะคณุแม่ต้ังครรภ์

Every Wednesday starting the 19th of August 2020

ช่วงเวลาของความสุขที่บริสุทธ์ิที่จะทาใหคุ้ณไดพ้กัร่างกายและความคิดจากชีวิตที่ยงุ่เหยิงเพื่อเตรียมตวัที่จะให้กาเนิดบุตร การออกกาลงั กายดว้ ยโยคะ เป็ นการยืดเหยียดกลา้ มเน้ืออยา่ งอ่อนโยนเพื่อให้การทางานของระบบประสาทและกลา้ มเน้ือ แขง็แรงและพร้อมที่จะรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงของระดบัเลือดและฮอร์โมนในร่างกายการทาโยคะน้ีจะทาใหคุ้ณรู้สึก ผอ่ นคลายและรู้สึกปลอดภยั อีกท้งั ยงั มีการทาสมาธิที่จะทาใหค้ ุณและลูกนอ้ ยในครรภไ์ ดส้ ัมผสั ถึงกนั และกนั

คริสตลั ดาห์นไดร้ับการรับรองจากKundaliniYoga,ConsciousPregnancyYogaและRadiantChildYogateacher.

Sans titre-22

เกี่ยวกับ คริสตัล ดาห์น:

คริสตลัดาห์นชาวเบลเยียมเป็นนกับาบดัที่เชี่ยวชาญเรื่องการผดุงครรภ,์ดูลา(doula)หรือผทู้ี่เป็นผชู้่วยคุณแม่หลงัคลอด และการใชเ้ ทคนิคเครนิโอเซครัล รวมท้งั เป็นผฝู้ ึกสอนโยคะและการรักษาแบบอายรุ เวช

คริสตลัมีความปราถนาที่จะช่วยเหลือผหู้ญิงที่อยู่ในวยัมีประจาเดือนจนถึงวยัหมดประจาเดือนดว้ยวิธีการที่มีการใส่ใจกบั อาหาร วิถีชีวิต การเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ ไม่ว่าเป็นจะผหู้ ญิงที่อยใู่ นระหว่างต้งั ครรภ์ การคลอด หลงั คลอดและการ เล้ียงดูบตุรคริสตลัรักที่จะดูแลท้งัพ่อแม่และเด็กนอ้ยเริ่มต้งัแต่การนวดก่อนคลอดการใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการคลอดบุตร การสะกดจิตบาบดัเพื่อลดความเจบ็ปวดจากการคลอดบุตรดว้ยวิธีธรรมชาติการรักษาดว้ยเทคนิคเครนิโอเซครัลสาหรับแม่ และเด็ก การนวดเด็กทารก การดูแลหลงั คลอดและการบาบดั ดว้ ยฮอร์โมนโยคะ คริสตลั หลงใหลในวิธีการดูแลหลงั คลอด แบบด้งั เดิมและยงั คงคน้ ควา้ หาความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของอายรุ เวชและแบบแผนไทยรวมถึงเทคนิคอ่ืนๆ

คริสตลัอาศยัที่ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ต้งัแต่ปี2539โดยเคยอาศยัที่ประเทศลาวกมัพูชาและประเทศไทย และก่อนหนา้น้ีคริสตลัไดอ้าศยัที่ประเทศในแถบแอฟริกามากกว่า10ปีเธอรักในธรรมชาติและห้อมไปดว้ยเสียงจากต่างๆ เช่นเสียงนกเสียงเครื่องดนตรีเสียงจากภาษาต่างๆคริสตลัสามารถพูดไดห้ลายภาษาท้งัภาษาดตัช์ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาองั กฤษ ภาษาเยอรมนั ภาษาสเปน ภาษาโปรตเุ กส รวมท้งั พูดภาษาไทย ลาว และกมั พูชาไดบ้ า้ งเลก็ นอ้ ย

รายละเอียดเกี่ยวกับอีเวนท์: วันที่และเวลา:ทุกวนัพุธเวลา18:00–19:00น.เริ่มวนั พุธที่19สิงหาคม2563 ค่าเข้าร่ วมกิจกรรม:

 • 1 คร้ัง ราคาคร้ังละ 600 บาท
 • 3 คร้ัง ราคาคร้ังละ 500 บาท (รวม 1,500 บาท)
 • 5 คร้ัง ราคาคร้ังละ 450 บาท (รวม 2,250 บาท)วิธีการจอง:

  1.จองและชาระเงินผา่นทางEventPop

2.จองและชาระเงินโดยตรงกบั ทางคลินิก

• ธนาคารทหารไทย(TMB)เลขที่บญั ชี:223-2-02338-8(คอลมั น์สปา)

• กรุณาส่งสลิปการโอนเงินมาที่ info@ywellnessbkk.com การบรรยาย:บรรยายดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ

สถานท:ี่ คลินิกเพื่อสุขภาพ บอด้ีคอนเชียส (BodyConscious) ช้นั 7 ตึกโรงแรมคอลมั น์ แบงคอ็ ก อโศก

สาหรับข้อมลู เพม่ิ เตมิ :

โทร:02-302-2861(วนัองัคาร-วนัอาทิตย์10:00–19:00น.) อีเมล:์ info@ywellnessbkk.com เวบ็ไซต:์http://www.ywellnessbkk.com/
เฟซบุค: Body Conscious BKK

การบาบัดฮอร์ โมนด้ วยโยคะ

22 and 29 August 2020

โยคะน้ีเป็นการออกกาลงักายที่เป็นเอกลกัษณ์ออกแบบโดยDinahRodriguesวยั94ปีเพื่อปรับสมดุลของระดบั ฮอร์โมนซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างการฝึกการหายใจการบงัคบัร่างกายการไหลเวียนของพลงังานและท่าทางที่ เหมาะสม ที่ส่งผลต่อรังไข่ ต่อมไทยรอยด์ ต่อมหมวกไตและต่อมใตส้ มอง การทาโยคะแบบเซท 30 นาทีน้ี มีประสิทธิภาพที่ จะช่วยลดระดบั ความเครียดสูง อาการ PMS เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนไทรอยด์ ผทู้ ี่อยใู่ น วยัหมดประจาเดือนโรคซึมเศร้าและอาการต่างๆที่เกิดจากฮอร์โมนไม่สมดุล

เมื่อสิ้นสุดเวิร์คชอ้ ปน้ี ทุกท่านจะไดเ้รียนรู้วิธีการฝึกโยคะเพื่อปรับสมดุลของฮอร์โมนพร้อมท้งั ไดร้ ับคู่มือที่ สามารถนากลบัไปฝึกต่อที่บา้นได้

คริสคลั ไดร้ ับการรับรองจาก Dinah Rodrigues ในปี 2560 ที่ผา่ นการเตรียมตวั เพื่อสอนโยคะปรับสมดุลฮอร์โมน สาหรับผหู้ ญิงและผชู้ ายและโยคะสาหรับผปู้ ่วยเบาหวาน

600 THB_ 1 session 500 THB_ 3 sessions 450 THB_ 5 sessions-3

เกี่ยวกับ คริสตัล ดาห์น:

คริสตลัดาห์นชาวเบลเยียมเป็นนกับาบดัที่เชี่ยวชาญเรื่องการผดุงครรภ,์ดูลา(doula)หรือผทู้ี่เป็นผชู้่วยคุณแม่หลงัคลอด และการใชเ้ ทคนิคเครนิโอเซครัล รวมท้งั เป็นผฝู้ ึกสอนโยคะและการรักษาแบบอายรุ เวช

คริสตลัมีความปราถนาที่จะช่วยเหลือผหู้ญิงที่อยใู่นวยัมีประจาเดือนจนถึงวยัหมดประจาเดือนดว้ยวิธีการที่มีการใส่ใจกบั อาหาร วิถีชีวิต การเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ ไม่ว่าเป็นจะผหู้ ญิงที่อยใู่ นระหว่างต้งั ครรภ์ การคลอด หลงั คลอดและการ เล้ียงดูบตุ ร คริสตลั รักท่ีจะดูแลท้งั พ่อ แม่ และเด็กนอ้ ย เริ่มต้งั แต่การนวดก่อนคลอด การใหค้ วามรู้เกี่ยวกบั การคลอดบุตร การสะกดจิตบาบดัเพื่อลดความเจบ็ปวดจากการคลอดบุตรดว้ยวิธีธรรมชาติการรักษาดว้ยเทคนิคเครนิโอเซครัลสาหรับแม่ และเด็ก การนวดเด็กทารก การดูแลหลงั คลอดและการบาบดั ดว้ ยฮอร์โมนโยคะ คริสตลั หลงใหลในวิธีการดูแลหลงั คลอด แบบด้งั เดิมและยงั คงคน้ ควา้ หาความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของอายรุ เวชและแบบแผนไทยรวมถึงเทคนิคอื่นๆ

คริสตลัอาศยัที่ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ต้งัแต่ปี2539โดยเคยอาศยัที่ประเทศลาวกมัพูชาและประเทศไทย และก่อนหนา้น้ีคริสตลัไดอ้าศยัที่ประเทศในแถบแอฟริกามากกว่า10ปีเธอรักในธรรมชาติและห้อมไปดว้ยเสียงจากต่างๆ เช่น เสียงนก เสียงเคร่ืองดนตรี เสียงจากภาษาต่างๆ คริสตลั สามารถพูดไดห้ ลายภาษา ท้งั ภาษาดตั ช์ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาองั กฤษ ภาษาเยอรมนั ภาษาสเปน ภาษาโปรตเุ กส รวมท้งั พูดภาษาไทย ลาว และกมั พูชาไดบ้ า้ งเลก็ นอ้ ย

รายละเอียดเกี่ยวกับอีเวนท์: วันที่และเวลา:เวิร์คชอ้ป6ชวั่โมงวนัที่22,29สิงหาคม2563เวลา10.00–13.00น ค่าเข้าร่วมกิจกรรม: ท่านละ 3,500 บาท (จากดั เพียง 6 ท่าน)
วิธีการจอง:
1.จองและชาระเงินผา่นทางEventPop

2.จองและชาระเงินโดยตรงกบั ทางคลินิก

• ธนาคารทหารไทย(TMB)เลขที่บญั ชี:223-2-02338-8(คอลมั น์สปา)

• กรุณาส่งสลิปการโอนเงินมาที่ info@ywellnessbkk.com การบรรยาย:บรรยายดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ

สถานท:ี่ คลินิกเพื่อสุขภาพ บอด้ีคอนเชียส (BodyConscious) ช้นั 7 ตึกโรงแรมคอลมั น์ แบงคอ็ ก อโศก

สาหรับข้อมลู เพม่ิ เตมิ :

โทร:02-302-2861(วนัองัคาร-วนัอาทิตย์10:00–19:00น.) อีเมล:์ info@ywellnessbkk.com เวบ็ไซต:์http://www.ywellnessbkk.com/
เฟซบุค: Body Conscious BKK

สุขกายสบายใจเอาชนะและรู้ทันฮอรโมนกับบอดี้คอนเชียส

On 1st February 2020

ถึงวันนั้นของเดือนทีไร คุณมักจะมีอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้หรือไม่ อาทิ หงุดหงิดง่าย เครียด อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ปวดท้องประจำเดือน รู้สึกหดหู่ ไม่มีแรงอ่อนเพลียง่าย เมื่อยล้าปวดตัว สิวขึ้นเยอะผิดปกติหรือเป็นสิวเรื้อรัง โดยหาสาเหตุไม่ได้ ตัวบวม น้ำหนักขึ้น ประจำเดือนมาขาดๆหายๆ และพบว่าอาการเหล่านี้กำลังเป็นอุปสรรค์ทำให้คุณไม่ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสนุกและเต็มที่เหมือนเคย สัญญาณเหล่านี้กำลังบ่งบอกว่าคุณอาจมี “ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล” และ ถ้านี่คือปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ร่วมเอาชนะและรู้ทันฮอร์โมนไปกับบอดี้คอนเชียสในอีเวนท์นี้

Hormone Event with K.Mad (Pink)(1)

พญ. พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร (หมอซี) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมากประสบการณ์ ร่วมกับ คุณแม้ด (คุณ พิมพ์อร โมกขะสมิต) บล็อกเกอร์สายสุขภาพมากความสามารถเจ้าของเพจ Cu.Fitgirl จะมาร่วมกันไขข้อ ข้องใจถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล อธิบายว่าแท้จริงแล้วฮอร์โมนคืออะไรและสำคัญ ต่อชีวิตของเราอย่างไร เล่าถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้ฮอร์โมนไม่สมดุลว่าสามารถเกิดจากอะไรได้บ้าง และแนะนำวิธีการ รับมือและรักษาภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมน พร้อมแชร์ประสบการณ์การรักษาของคุณแม้ด

นอกจากนี้คุณยังจะได้ลองทดสอบด้วยการทำแบบสอบถามง่ายๆ เพื่อประเมินว่าคุณกำลังมีปัญหาฮอรโมนไม่สมดุล หรือไม่ อีกทั้ง ร่วมสนุกและพูดคุยตอบข้อสงสัยของคุณกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนของทางคลินิก

สำรองที่นั่งกับเราวันนี้ รับไปเลยบัตรกำนัลส่วนลด 30% สำหรับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ (Functional Medicine Consultation)

วันที่: วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา: 10:00 น. – 12:30 น.
สถานที่: คลินิกเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม บอดี้คอนเชียส (ชั้น 7 โรงแรมคอลัมน์แบงคอก สุขุมวิท 16) สามารถเดินทางด้วย รถไฟฟ้า BTS (สถานีอโศก) หรือ รถไฟใต้ดิน MRT (สถานีสุขุมวิท)
การบรรยาย: ภาษาไทย
ค่าเข้า: 400 บาท ต่อท่าน (เพียง 40 ท่านเท่านั้น)
ช่องทางการสำรองที่นั่ง: จองโดยตรงและชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
•ธนาคารทหารไทย (TMB)
•เลขที่บัญชี: 223-2-02338-8
•ชื่อบัญชี: คอลัมน์ สปา (Column Spa)
•กรุณาส่งใบเสร็จการชำระเงินมาที่อีเมล์ info@ywellnessbkk.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร: 02-302-2861 (เปิดบริการวันอังคาร-ศุกร์ 10:00 – 20:00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 10:00 – 19:00 น. หยุดทุกวันจันทร์)
อีเมล์: info@ywellnessbkk.com
เว็บไซต์: http://www.ywellnessbkk.com/
เฟสบุ๊ค: BodyConscious BKK
อินสตาแกรม: bodyconsciousbkk

การบำบัดโรคด้วยคลื่นเสียงแบบกลุ่มกับบอดี้คอนเชียส

 
 
 
 
August 30th to 28th of September

คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับความเครียด ความวิตกกังวล อาการนอนไม่หลับ ความหดหู่ และ อาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่ออยู่หรือไม่ การฟังเสียงดนตรีชนิดพิเศษสามารถช่วยให้คุณเอาชนะอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

SoungHealing-Edit1_190610_0004

เข้าร่วมคอร์สการบำบัดด้วยคลื่นเสียงแบบกลุ่มด้วยการใช้โถทับทองจากหิมาลัย หรือ Himalayan Singing Bowls โถคริสตัล Crystal Bowls และ ส้อมเสียง หรือ Tuning Fork โดยคุณหมอฉัตร์ยศกร (แพทย์แผนจีนผู้มากประสบการณ์) ผู้ที่จะทำให้คุณตกอยู่ในห้วงของความผ่อนคลาย ด้วยศาสตร์แห่งการใช้คลื่นเสียงในการรักษาที่จะไม่เพียงแต่ทำให้คุณ ผ่อนคลายจากอาการไม่พึงประสงค์อาทิ ความตึงเครียด อาการวิตกกังวล ความเจ็บปวดที่กล้ามเนื้อ อารมณ์แปรปรวน ความดันโลหิตสูง ความหดหู่ และ อาการนอนไม่หลับ แต่ยังจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจคุณเกิดความสมดุลมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้นและมีความคิดและอารมณ์ปลอดโปร่งมากขึ้นอีกด้วย

SoungHealing-Edit1_190610_0013
คอร์สการรักษานี้จะจัดขึ้นโดยมีผู้ร่วมเข้ารับการรักษาไม่เกิน 10 ท่าน ภายในห้องไม้ฮิโนกิ ซึ่งกลิ่นหอมอ่อนๆของไม้ฮิโนกิ จะมีส่วนช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการหวัด อาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ อาการหอบหืด และ อาการปวดหัวจากไมเกรนได้อีกด้วย
เข้าร่วมคลาสกับเราวันนี้พร้อมรับ คูปองส่วนลด 50% สำหรับการใช้บริการที่บอดี้คอนเชียสที่มีราคาไม่เกิน 3,000 บาท (ไม่รวมการทำ IV Infusion (Protector และ Anti-Ager) การตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ และ อาหารเสริม และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆได้)
SoungHealing-Edit1_๑๙๐๖๑๐_0007_1

เกี่ยวกับ พจ. ฉัตร์ยศกร รัชตะนาวิน (หมอกาย)

หมอกายเกิดที่จังหวัดกรุงเทพประเทศไทยในปี พ.ศ.2533 หมอกายมีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีนและการใช้ ธรรมชาติบำบัด โดยหมอกายเคยเป็นแพทย์แผนจีนที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นเวลา 4 ปี และได้ร่วมทำงานกับ บอดี้คอนเชียสในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 นอกจากนี้หมอกายยังได้มีประสบการณ์ในด้านการใช้ธรรมชาติบำบัดและการดูแลสุขภาพด้วยวิธีต่างๆอาทิเช่น พลังงาน บำบัด ชี่กง มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และยังใช้ดนตรีและคลื่นเสียงในการบำบัดด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เช่น โถทับทอง และ ส้อมเสียง รวมถึงหมอกายยังเป็นครูสอนสมาธิและครูสอนด้านการกำหนดลมหายใจในสถาบันต่างๆ อีกด้วย หลังจากที่หมอกายได้จบหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตจากวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยโดยเรียนร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซียะเหมินประเทศจีน หมอกายได้ขึ้นทะเบียนทางการแพทย์แผนจีนอย่างถูกต้องในปี พ.ศ.2556

รอบการแสดง

Sound Healing Group Session at BodyConscious | การบำบัดโรคด้วยคลื่นเสียงแบบกลุ่มกับบอดี้คอนเชียส

31 Aug 2019 11:00 - 12:00

฿800.00

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเว้นท์นี้?

คุณสามารถติดต่อผู้จัดงานได้โดยตรง

About

Located on the 7th Floor of the Column Tower, Sukhumvit Soi 16, right in the heart of Bangkok, this 470-square meter wellness centre is a 360-degree holistic venue offering the long-lasting good health and wellbeing solutions through customizing effective services. The centre’s body and mind treatments spanning across functional medicine, naturopathic medicine, Traditional Chinese medicine, functional physiotherapy and personalized fitness services. For the long-term program, the team offer ‘Cleanse Me’, ‘Shrink Me’, ‘Tone Me’, ‘Fix Me’ and ‘Renew Me’ with the length of program starts from 2-4 weeks. A multilingual professional team provides services in English, Mandarin Chinese, Japanese and Thai.

ไขกุญแจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจของคุณกับ เดวิด เบย์ลี่ย์

24 August 2019

เรียนรู้เกี่ยวกับการสะกดจิตตัวเองเพื่อการพัฒนาสัญชาตญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และ การตัดสินใจ

การสะกดจิตถือเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่หลายคนมองว่ามีความลึกลับ หากแต่ในความเป็นจริงแล้วการสะกดจิตถือเป็นหนึ่ง ในศาสตร์ด้านจิตวิทยาที่ทำให้มนุษย์เราเข้าใจความต้องการและอิทธิพลของการโน้มน้าว การสะกดจิตตัวเอง หรือ Self-Hypnosis ถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาฝึกฝนได้ โดยจะสามารถช่วยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้การสะกดจิตยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถ สำรวจตัวเองและสะท้อนความเป็นตัวเองได้มากขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

IMG_5620_copy

นักกีฬาโอลิมปิกที่มีชื่อเสียงหลายคนก็ยังใช้เทคนิคการจินตนาการมาช่วยให้พวกเขามีพัฒณาศักยภาพให้ดีขึ้นและช่วยให้ มีสมาธิระหว่างการแข่งขันนัดสำคัญๆได้มากขึ้นอีกด้วย คุณเองก็สามารถใช้การสะกดจิตตัวเองเพื่อฝึกฝนจิตใจและช่วย ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถในการเตรียมงานพรีเซ็นต์ การเข้าสังคม หรือ การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคุณ 

DSC_0351_copy
เดวิด เบย์ลี่ย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตและนักสะกดจิตบำบัดจากบอดี้คอนเชียส จะพาคุณไปรู้จักกับ พลังของจิตกึ่งสำนึก หรือ Subconscious Mind ที่จะมาช่วยไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อความนึกคิดของคุณอีกต่อไป พร้อมทั้ง ยังช่วยให้คุณนำความชาญฉลาดและความคิดสร้างสรรค์คุณนำไปใช้ได้ดีขึ้นอีกด้วย 
DSC_0331_copy
เวิร์คช้อปนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้คุณออกแบบชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้ โดยเดวิด จะสอนวิธีที่คุณ สามารถสะกดจิตตัวเองได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง 
 • คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้เทคนิคการโน้มน้าวตัวเองและเรียนรู้เกี่ยวกับการสะกดจิตด้วยตัวเองที่จะ  ทำให้คุณตกอยู่ในห้วงของความไม่รู้สึกตัวเพียงชั่วขณะที่สามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายตัวเองได้มากขึ้นเมื่อคุณต้องการ
 • คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ร่างกายเพื่อช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคุณในภาวะที่คุณมีความ เครียดหรือรู้สึกต่อต้าน
 • คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสัญชาตญาณของคุณเพื่อการปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจเพื่อให้ ผลลัพธ์ตรงต่อความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
 • คุณจะได้มีสภาวะจิตใจที่คุณสามารถคิดวิเคราะห์เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจน
 • คุณจะได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
 • คุณจะได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคุณซึ่งจะมีประโยชน์มากถ้าหากคุณทำงานในด้านที่ต้องใข้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นประจำ
 • คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการทำให้ตัวคุณรู้สึกผ่อนคลายได้ภายใน 2 นาที ซึ่งจะมีประโยชน์กับคุณ อย่างยิ่งถ้าหากคุณต้องเข้าประชุมสำคัญ สนทนาสำคัญ หรือ การทำงานระหว่างวัน   
 • คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาอาการนอนไม่หลับ
 • คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหลอกร่างกายตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและลดความตึงเครียด
เมื่อจบเวิร์คช้อปคุณจะได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงเทคนิคการสะกดจิตด้วยตัวเองหลากหลายเทคนิค ที่จะสามารถทำให้คุณ เปลี่ยนแปลงความคิดและเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม 
เข้าร่วมเวิร์คช้อปกับเราวันนี้พร้อมรับคูปองส่วนลด 50% สำหรับการใช้บริการที่บอดี้คอนเชียสที่มีราคาไม่เกิน 3,000 บาท (ไม่รวมการทำ IV Infusion (Protector และ Anti-Ager) การตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ และ อาหารเสริม และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการขายอื่นๆได้)
การบรรยาย: ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับ เดวิด เบย์ลี่ย์ (David Bailey)

เดวิด เบย์ลี่ย์ (David Bailey) ช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาจากทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขกับการใช้ชีวิตและมี ความสงบทางใจอย่างแท้จริง โดยเดวิดได้ผสมผสานความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพจิตใจด้วยศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต การใช้กระบวนการปรับจิตใต้สำนึกให้สั่งใจและร่างกายและการให้คำปรึกษา ด้านการสะกดจิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาได้รับผลการการรักษาที่ส่งผลที่มีประสิทธิภาพเป็นไปในทางบวกและถาวร

เดวิดเคยทำงานที่ เอส โอ เอ เอส (SOAS) ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนซึ่งเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังด้านเอเชียศึกษา นอกจากนี้เดวิด ยังได้สะสมประสบการณ์การดูแลสุขภาพจิตใจด้วยการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนั่งสมาธิที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาสีที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องการฝึกสมาธิ และเดวิดยังเคยได้ใช้ชีวิตกับชนเผ่า ชิพิโบ (Shipibo) และ ชาแมนส์ (Shamans) ในป่าอเมซอน ด้วยประสบการณ์เขาสั่งสมมาอย่างยาวนาน เดวิดได้ใช้ประสบการณ์ของเขา ร่วมกับความรู้ของเขาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เข้ารับการรักษาเพื่อลดความถี่ของอาการที่พวกเขาเป็นและช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่จุด หมายที่พวกเขาต้องการจะเป็น การรักษาของเขาช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถจัดการกับอารมณ์และ ความรู้สึกของ พวกเขาที่จะมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างวันได้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของการทำงาน การเข้า สังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว 

เดวิด เบย์ลี่ย์ ร่วมงานกับบอดี้คอนเชียสในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การรักษาที่เกี่ยวกับสภาพจิตใจ อาทิเช่น การให้ คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึก การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเว้นท์นี้?

คุณสามารถติดต่อผู้จัดงานได้โดยตรง

About

Located on the 7th Floor of the Column Tower, Sukhumvit Soi 16, right in the heart of Bangkok, this 470-square meter wellness centre is a 360-degree holistic venue offering the long-lasting good health and wellbeing solutions through customizing effective services. The centre’s body and mind treatments spanning across functional medicine, naturopathic medicine, Traditional Chinese medicine, functional physiotherapy and personalized fitness services. For the long-term program, the team offer ‘Cleanse Me’, ‘Shrink Me’, ‘Tone Me’, ‘Fix Me’ and ‘Renew Me’ with the length of program starts from 2-4 weeks. A multilingual professional team provides services in English, Mandarin Chinese, Japanese and Thai.

การบำบัดโรคด้วยคลื่นเสียงแบบกลุ่มกับบอดี้คอนเชียส