รายการบริการและการบำบัด

บอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ทรีตเม้นต์

บอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ เฟเชียล ทรีตเม้นต์ (60 นาที)

บริการการนวดหน้าเพื่อให้ผิวหน้าเปล่งปลั่งกระจ่างใส ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคคุณภาพพรีเมี่ยม การท าทรีทเมนท์เริ่มต้นด้วย การ ทาความสะอาดผิวหน้า และต่อด้วยการขัดหน้าอย่างอ่อนโยนด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นการผลัดเซลส์ผิว การนวดหน้ายก กระชับก่อนท าการยกกระชับอีกครั้งด้วยหินร้อนและหินเย็น (กัวซา) การมาสก์หน้าเพื่อการฟื้นฟูสภาพผิวอย่างล ้าลึกและกระชับรูขุม ขน การนวดศีรษะ และจบการท าทรีทเมนท์ด้วยเซรั่มและครีมบ ารุงผิวที่ให้ประสิทธิภาพในการบ ารุงและฟื้นฟูผิวอย่างเห็นได้ชัด

3,500 บาท

บอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ บอดี้เวิร์ค (90 นาที)

การนวดตัวแบบบอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ บอดี้เวริค์ เป็นการนวด 90 นาที ด้วยพนักงานหัตถการประสบการณ์สูง ซึ่งทรัทเมนท์ได้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการผ่อนคลายอย่างมากและช่วยให้สุขภาพองค์รวมดีขึ้น โดยการน าเอาศาสตร์การรักษาต่างๆ ที่บอดี้คอนเชียสมีความเชี่ยวชาญมาผสานกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการใช้คลื่นเสียงบ าบัด (Sound Healing) การนวดผ่อนคลาย กระตุ้นต่อมน ้าเหลือง การนวดกดจุดสะท้อน การนวดคลายกล้ามเนื้อมัดลึก การนวดศีรษะแบบอินเดีย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ การใช้การเคลื่อนไหวแบบกายภาพบ าบัดมาผสมผสานไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

3,500 บาท

การฝังเข็มและการท าอัลตร้าซาวด์เพื่อลดอาการปวด (90 นาที)

การฝังเข็มเป็นหนึ่งในศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ใช้เข็มขนาดเล็กแทงลงไปตามจุดต่างๆ ของร่างกายซึ่งมีความสัมพันธ์กับอวัยวะ ต่างๆภายในของร่างกาย การฝังเข็มสามารถใช้รักษาอาการปวดตามร่างกายในส่วนต่างๆ เช่น คอ หัวไหล่ หลัง หัวเข่า อาการปวด ศีรษะ รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด หรือ หวัดเรื้อรัง รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร อาทิเช่น ท้องผูก ท้องร่วงหรือการปวดท้องเรื้อรัง นอกจากนี้การฝังเข็มยังสามารถช่วยรักษาอาการทางด้านจิตใจ เช่น ความตึงเครียด ความ วิตกกังวล และ อาการนอนไม่หลับ ได้เป็นอย่างดีส าหรับการท าอัลตร้าซาวด์ บริการชนิดนี้แนะน าส าหรับผู้ที่ก าลังประสบปัญหาจาก การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน อาทิ เอ็นอักเสบ อาการเคล็ดขัดยอก ข้อบวมแบบไม่เฉียบพลันและอาการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อ การ บ าบัดด้วยอัลตร้าซาวด์จะส่งคลื่นเสียงแทรกทะลุเข้าไปในกล้ามเนื้อและกระดูกใต้ผิวหนังเพื่อช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตให้ดี
ขึ้นเพื่อซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหา นอกจากนี้การบ าบัดชนิดนี้ยังช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อและการรักษากระดูกหักได้อีกด้วย BodyConscious Signature Ultra Acupuncture เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ BodyConscious ที่คิดริเริ่มทรีทเมนท์เฉพาะตาม แบบฉบับของบอดี้คอนเชียสเพื่อลดอาการปวด การรวมศาสตร์การรักษาแบบตะวันออกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน และ การกายภาพบ าบัดของโลกตะวันตก เข้าไว้ด้วยกัน ที่มุ่งเน้นให้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรักษาชนิดนี้จะ ช่วยบรรเทา อาการปวดกล้ามเนื้อและลดการอักเสบบวม โดยการกระตุ้นการไหลเวียนของระบบโลหิตและนวดกล้ามเนื้อชั้นลึก

3,500 บาท

บอด้ีคอนเชียส ซิกเนเจอร์ทรีตเม้นต์

บอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ ออเรียนทอล บอดี้ โทนนิ่ง (90 นาที)

ทรีทเมนท์ส าหรับเรือนร่างที่สมส่วน โดยการน าศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาช่วยในการกระชับสัดส่วน ระบบการเผาผลาญในร่างกาย จะถูกกระตุ้นด้วยการฝังเข็มไปยังจุดส าคัญ ที่ช่วยเรื่องการ เผาผลาญไขมัน และเร่งให้เห็นผลชัดเจนเร็วขึ้น ด้วยการใช้แสงอินฟาเรด เพื่อให้การกระตุ้นลงไปยังชั้นไขมันที่ลึกขึ้น หลังจากนั้นจะใช้แรงดูดจากการครอบแก้วช่วยท าให้ไขมันสลาย และ ก าจัดของเสียที สะสมอยู่ซึ่งรวมถึง เซลลูไลท์ให้ออกจากร่างกายผ่านระบบไหลเวียนน ้าเหลือง เพื่อช่วยให้บริเวณนั้นๆมีความกระชับ และ เรียบเนียน หลังจากการท าทรีทเมนท์แพทย์แผนจีนจะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยขน์และจ่ายสมุนไพรหรือสารอาหาร เพื่อช่วยให้คุณได้เห็นผลที่คุณ ต้องการ และรักษาน ้าหนักและรูปร่างที่คุณปรารถนา

3,500 บาท

การให้ค าปรึกษา

การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ (60 นาที)

จุดเริ่มต้นสู่ทุกเส้นทางสายสุขภาพ การให้ค าปรึกษาเชิงลึกจะวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของคุณทั้งในปัจจุบันและในอดีต ความสนใจ และแบบ แผนการใช้ชีวิตประจ าวันของคุณ เพื่อใช้ในการแนะน าโปรแกรมสุขภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

1,900 บาท

การให้ค าปรึกษาด้านธรรมชาติบ าบัด (60 นาที)

สาหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะด้าน นักธรรมชาติบ าบัดจะบูรณาแนวทางการรักษาจากธรรมชาติที่ทันสมัยเพื่อสร้างแผนการ บ าบัดรักษา โดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร การรักษาองค์รวม และการให้ความรู้ด้านการปรับวิถีชีวิตประจ าวัน

3,500 บาท

การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ (60 นาที)

อาหารเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรา นักโภชนาการจะวินิจฉัยการแพ้อาหารต่าง ๆ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน รวมถึงให้ความรู้ ความช่วยเหลือ และให้อาหารเสริมต่างๆ หากมีความจ าเป็น

3,500 บาท

การให้ค าปรึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ(60 นาที)

หากกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจะส่งผลให้ร่างกายของคุณท างานช้าลงใช่หรือไม่? แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะประเมินภาวะ ปัจจุบันของคุณ และใช้การแพทย์แบบผสมผสานเพื่อปรับฮอร์โมนของคุณให้สมดุลอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ

2,200 บาท

การวินิจฉัย

การทดสอบส าคัญเพื่อก าหนดมาตรฐานด้านสุขภาพและชีวิตที่ดีของคุณ

วัดองค์ประกอบของร่างกาย

การใช้หลักความต้านทานทางชีวภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อจ าแนกน ้าหนักของคุณ มวลกระดูก มวลไขมัน น ้า และมวล กล้ามเนื้อ ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลในร่างกาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา

500 บาท

ตรวจวัดขนาดรูปร่างแบบสามมิติ

การถ่ายภาพสามมิติเพื่อให้เห็นโครงสร้างร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ที่แสดงให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งทุกส่วนอย่างแม่นย าแม้เพียงแค่ในระยะ 2 มิลลิเมตร ผลของการวิเคราะห์นี้จะช่วยชี้แนะการปรับท่าทางที่ถูกต้อง และยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมส าหรับติดตามผลพัฒนาการทางกายภาพ อีกด้วย

800 บาท

การวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีนโบราณ (Traditional Chinese medicine: TCM) ใช้การตรวจชีพจรที่ข้อมือและการตรวจลิ้นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและ วินิจฉัยโรคให้คนไข้

950 บาท

วิเคราะห์โครงสร้างและรูปทรงของร่างกาย

การประเมินที่ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างร่างกายและการเคลื่อนไหวโดยนักกายภาพบ าบัด ทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การทรงตัว ทิศทางการ เคลื่อนไหว การทดสอบและการวัดทางกายภาพ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อและกระดูก

1,200 บาท

ประเมินสมรรถภาพทางกาย

ทดสอบว่าร่างกายของคุณเคลื่อนไหวได้ดีแค่ไหน เพื่อสร้างโปรแกรมออกก าลังกายเฉพาะส าหรับคุณ เราทดสอบจุดแข็ง จุดอ่อน ความไม่สมดุล ความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่ง รวมถึงวินิจฉัยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และสาเหตุของความเจ็บปวดหรืออุปสรรคที่คุณก าลังเผชิญอย

1,200 บาท

ประเมินความเครียดด้วยค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heartmath)

ใช้ค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability: HRV) เพื่อประเมินว่าความเครียดมีผลต่อระบบประสาท และส่งผล กระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณอย่างไร รวมถึงการฝึกท าแบบฝึกหัดง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น

1,500 บาท

เวชศาสตร์แบบผสมผสาน

การบ าบัดรักษาที่มีผลวิจัยรองรับ เพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณฟื้นฟูสู่สุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

สวนล้างล าไส้ (60 นาที)

การสวนล้างล าไส้คือการล้างล าไส้ใหญ่อย่างอ่อนโยนด้วยน ้าอุ่น เพื่อก าจัดอุจจาระ แก๊ส และมูกเมือก ซึ่งส่งผลช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่ ส าคัญได้ง่ายขึ้น รู้สึกกระปรี้กระเปร่าและแข็งแรงกว่าเดิม การสวนล้างล าไส้ยังช่วยปรับล าไส้ให้ท างานได้ดีขึ้นอีกด้วย

2,600 THB

อบซาวน่าอินฟาเรด (30-45 นาที)

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับการรักษาและป้องกันอย่างเป็นธรรมชาติ รังสีอินฟาเรดจะทะลุแทรกซึมเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นระบบเผา ผลาญ และยังสร้างประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายประการ อาทิ ล้างสารพิษ ลดน ้าหนัก ลดความเครียด บรรเทาอาหารปวด ลดความดันโลหิต ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต สุขภาพเซลล์ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และภูมิคุ้มกัน

ราคาแตกต่างกันไป

างพิษภายในร่างกาย 40 นาที 1,100 บาท
ชะลอวัย 30 นาที 900 บาท
ลดน ้าหนัก 30 นาที 900 บาท
ผ่อนคลาย 40 นาที 1,100 บาท
การท างานของหัวใจและหลอดเลือด 45 นาที 1,200 บาท
บรรเทาความเจ็บปวด 30 นาที 900 บาท

ให้สารอาหารทางเส้นเลือด (45 นาที)

การให้สารอาหารทางหลอดเลือด (Intravenous Therapy: IV) เป็นการรักษาโดยการให้วิตามินและสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง ทั้งนี้การ ให้สารอาหารทางเส้นเลือดได้ข้ามขั้นตอนที่ต้องผ่านระบบย่อยอาหาร จึงท าให้มั่นใจได้ว่าสารอาหาร จะถูกดูดซึมและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ร่างกายได้เต็ม 100% ซึ่งดีกว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางปากที่อัตราการดูดซึมอยู่ที่แค่เพียง 20% เท่านั้น BodyConscious มีบริการให้สารอาหารทางหลอดเลือดตามความประสงค์ดังต่อไปนี้

ราคาแตกต่างกันไป

ชะลอวัย สารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารที่จะกระตุ้นคอลลาเจนและความงาม จากภายในสู่ภายนอก 2,900 บาท
เกราะป้องกัน สารต้านอนุมูลอิสระตัวหลักที่จ าเป็นต่อการล้างสารพิษและการท างานที่ดี ของภูมิคุ้มกัน 2,900 บาท
กระตุ้นพลังงาน เป็นสูตรส าเร็จชั้นเยี่ยมที่ผสมผสานวิตามินและเกลือแร่ที่จ าเป็นต่อร่างกาย ที่ได้รับการันตีมายาวนานกว่า 500 ปีว่าสามารถช่วยรักษาภาวะทุพ โภชนาการ (การขาดสารอาหาร) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย 2,900 บาท

สทรีตเมนตเ์พือ่ รปูร่างและความงาม

กระชับรูปร่างและผิวพรรณ

าแพ็คเก็จกระชับรูปร่างและผิวพรรณเป็นการผสมผสานทรีตเม้นท์เพื่อความงามที่ไม่รุนแรงและไร้ซึ่งความเจ็บปวดโดยการส่งพลังงานคลื่น ความถี่วิทยุ (RF)และคลื่นเสียงความเข้มข้นสูงแทรกลงไปยังผิวหนังชั้นลึกแล้วเหนี่ยวน าเนื้อเยื่อให้มีการจัดเรียงตัวใหม่ กระตุ้นให้มีการสร้าง อลลาเจนและเส้นใยอีลาสตินเพิ่มขึ้นเพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โปรแกรมนี้เหมาะส าหรับผู้ที่สูญเสียชั้นไขมันอย่าง รวดเร็วจนมีผิวหนังที่หย่อนยาน หรือผู้ที่มีริ้วรอยหรือผิวขรุขระจากเซลลูไลต์และปรารถนาที่จะกระชับรูปร่างและผิวพรรณ แพ็คเก็จนี้ได้แถมการ ตรวจวัดขนาดรูปร่างแบบสามมิติ(3D Body Scan) เฉพาะตรงส่วนที่ได้รับการบ าบัด เพื่อที่คุณจะได้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เพื่อ ผลสัมฤทธิ์ เราแนะน าให้ท าให้ครบคอร์ส 8 สัปดาห์(1 ครั้ง/สัปดาห์)

• ครั้งละ 6,900 บาท
• คอร์ส 8 ครั  38,000 บาท(4,750 บาท/ครั้ง)

สลายไขมัน

การผสมผสานการสลายไขมันด้วยความเย็นและคลื่นเสียงความเข้มข้นสูง มีผลท าให้เซลล์ไขมันแข็งตัวและเยื่อหุ้มเซลล์ถูกตัดให้ขาดสะบั้นเพื่อ ลดปริมาณเซลล์ไขมันในบริเวณที่ต้องการได้มากถึง 25% ใช้ได้ผลดีต่อผู้ที่มีไขมันพอกนูน และต้องการกระชับรูปร่างให้ผอมเพรียว วิธีนี้ใช้ ได้ผลดีกับไขมันชนิดนุ่มที่ฝังตัวอยู่ในใต้ชั้นผิวหนังลึกไม่เกิน 1 เซนติเมตรตามส่วนต่างๆของร่างกาย แพ็คเก็จนี้ได้แถมการตรวจวัดขนาดรูปร่าง แบบสามมิติ(3D Body Scan) เฉพาะตรงส่วนที่ได้รับการบ าบัด เพื่อที่คุณจะได้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

1 บริเวณ 2 บริเวณ
หัวขนาดใหญ่ 7,600 บาท 10,640 บาท (5,770 บาท/บริเวณ)
หัวขนาดกลาง 5,700 บาท 7,980 บาท (3,990 บาท/บริเวณ)
บริเวณคาง 3,800 บาท 5,320 บาท (2,660 บาท/บริเวณ)

การกระชับสัดส่วน เรือนร่าง

การกระชับสัดส่วนเรือนร่างเป็นการผสมผสานการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง คลื่นความถี่วิทยุ (RF) และคลื่นกระแทกจากคลื่นเสียง ความเข้มข้นสูงเพี่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าอัศจรรย์ กระบวนการท าปลอดภัย ไม่รุนแรงและสุขสบาย ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สลายไขมัน เกลา รูปร่างและกระชับสัดส่วน เป็นการบ าบัดในอุดมคติที่ใช้ได้ผลเลิศทั้งในส่วนของล าตัว ต้นแขน ต้นขา ก้นและสะโพก แนะน าส าหรับผู้ที่มีชั้นไขมัน หนามากกว่า 3 เซนติเมตรและจ าเป็นต้องลดอย่างต่อเนื่อง แพ็คเก็จนี้ได้แถมการตรวจวัดขนาดรูปร่างแบบสามมิติ(3D Body Scan) เฉพาะตรง ส่วนที่ได้รับการบ าบัด เพื่อที่คุณจะได้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เพื่อผลสัมฤทธิ์ เราแนะน าให้ท าตามแผนการรักษาให้ครบคอร์ส 6- 8 สัปดาห์ 

• ครั้งละ 6,900 บาท
• คอร์ส 8 ครั  38,000 บาท(4,750 บาท/ครั้ง)

สทรีตเมนตเ์พือ่ รปูร่างและความงาม

การรักษาที่ทันสมัยและวิธีการแบบดั้งเดิม เพื่อลดไขมันและกระชับรูปร่างกับใบหน้า

คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF)

พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ถูกใช้เป็นหลักเพื่อรักษาผิวหย่อนคล้อยโดยการกระชับผิวหน้า และเหมาะสมที่สุดส าหรับลูกค้าที่ผิวหน้าหย่อน คล้อยเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะช่วงอายุ 30-50 ปี ไม่ว่าจะสีผิวใด ๆ ก็ตาม

5,700 บาท

ยกกระชับผิวหน้าด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง(HIFU)(ทั่วใบหน้า)

คลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง (HIFU) เป็นอีกทางเลือกของการยกกระชับผิวหน้าโดยปราศจากการผ่าตัด ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์ แทรกซึมลึกเข้าไปยังชั้นผิวหนัง เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของคอลลาเจน และยกกระชับเนื้อเยื่อบนใบหน้า ล าคอ และคิ้วอย่างเห็นได้ชัด

29,000 บาท

ยกกระชับผิวหน้าด้วยการฝังเข็ม (60 นาที)

การฝังเข็มช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะไปเติมเต็มริ้วรอยร่องตื้นและร่องลึก รวมถึงปรับปรุงสีผิวโดยรวม ผิวหน้า จะถูกกระตุ้นให้สร้างเซลล์ใหม่ด้วยการแทรกและฝังเข็มลงไปบนใบหน้า ท าให้ผิวหน้ายกกระชับขึ้นและแลดูสดใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

• คอร์ส 5 ครั้ง 12,000 บาท (2,400 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 10 ครั้ง 22,400 บาท (2,240 บาท/ครั้ง)

3,200 บาท

การรักษาสิวด้วยการฝังเข็ม (60 นาที)

การรักษาสิวโดยวิธีการฝังเข็มนั้น จะท าให้ช่วยลดการอักเสบของสิว ลดรอยแดงและรอยด าหลังการเกิดสิวได้ การท างานของเข็มคือช่วยปรับให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตท างานได้ดีขึ้นและปรับสมดุลฮอร์โมน ท าให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมตัวเอง จึงท าให้ช่วยลดรอยแผลเป็นหลังการเกิดสิวได้ อีกด้วย

• คอร์ส 5 ครั้ง 12,000 บาท (2,400 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 10 ครั้ง 22,400 บาท (2,240 บาท/ครั้ง)

3,200 บาท

ปรับรูปหน้าด้วยการกัวซา (45 นาที)      

การปรับรูปหน้าด้วยการกัวซาโดยใช้คริสตัล ใช้เทคนิคที่นุ่มนวลกว่าการกัวซาบนร่างกายในทางการแพทย์แผนจีนแบบดั้งเดิม จุดมุ่งหมายคือ การสลายเนื้อเยื่ออุดตัน ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กระชับรูปหน้า พร้อมทั้งขับสารพิษจากร่างกาย การท ากัวซาจึงช่วยให้ใบหน้า

• คอร์ส 5 ครั้ง 6,750 บาท (1,350 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 10 ครั้ง 12,600 บาท(1,260 บาท/ครั้ง)

1,800 บาท

สปาบ าบัด

นวดหน้าท้องปรับสมดุลร่างกาย(ชิเนซัง) (60 นาที)

การนวดหน้าท้องระดับลึกสามารถช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย และกระตุ้นอวัยวะภายใน โดยการ “ฝึก” อวัยวะต่าง ๆ ให้ท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อกันว่าการนวดหน้าท้องแบบชิเนซัง (CNT) สามารถช่วยปลดปล่อยอารมณ์ตึงเครียดที่ถูกสะสมไว้ในระบบย่อยอาหาร [อาการเครียดลงกระเพาะ] การนวดท้องถือเป็นตัวช่วยที่ส าคัญที่ท าให้โปรแกรมล้างสารพิษเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และยังเป็นการสร้างเสริมให้มี การคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ด

• คอร์ส 4 ครั้ง 8,000 บาท (2,000 บาท/ครั้ง)

2,500 บาท

นวดกดจุดสะท้อนเท้า (45 นาที)      

การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นวิธีบ าบัดรักษาแบบโบราณ แรงที่กดลงตรงจุดสะท้อนบนเท้าจะส่งผลสะท้อนไปยังอวัยวะและต่อมต่างๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกันของร่างกาย การนวดกดจุดสะท้อนเท้าจะช่วยบรรเทาอาการปวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และส่งเสริม คุณภาพชีวิตโดยรวม ช่วยให้นอนหลับสบาย และรู้สึกผ่อนคลายขึ้น

800 บาท

นวดระบายน ้าเหลือง (60 นาที)

การระบายน ้าเหลืองเป็นวิธีบ าบัดรักษาที่อ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่กระตุ้นการล้างสารพิษ ระบบน ้าเหลืองคือ “ระบบก าจัดของเสีย” ของร่างกาย แต่ไม่เหมือนกับระบบไหลเวียนโลหิต เพราะระบบน ้าเหลืองไม่มีอวัยวะเทียบเท่าหัวใจมาช่วยปั๊มสูบของเสียออกไปจากร่างกาย หลอดน ้าเหลืองอยู่ใต้ผิวหนัง เพราะฉะนั้นการนวดระบายน ้าเหลืองจึงเป็นการนวดสัมผัสเพียงเบา ๆ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของน ้าเหลืองไป ตามท่อ และกวาดล้างสารพิษกับสารน ้าที่มากเกินออกไป การนวดนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ควบคู่กับทุก ๆ โปรแกรมล้างสารพิษ และส าหรับผู้ที่ ร่างกายมีภาวะคั่งน ้า

2,500 THB

สมรรถภาพและการเคลื่อนไหว

ประเมินสมรรถภาพทางกาย (30 นาที)        

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การวินิจฉัย

1,200 บาท

E-Fit (30 นาที)

เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาสั้นที่สุดด้วยการฝึกแบบ EMS เมื่อสวมใส่ชุดเครื่องแบบที่ออกแบบเฉพาะมาอย่างกระชับ แรงไฟฟ้าจะไป กระตุ้นกล้ามเนื้อ ในขณะที่ผู้ฝึกสอนจะแนะน าท่าออกก าลังกายง่าย ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง การทรงตัว และการท างานของหัวใจ

 

• คอร์ส 5 ครั้ง 6,650 บาท (1,330 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง 12,600 บาท (1,145 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 15 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง 17,850 บาท (1,050 บาท/ครั้ง)

1,400 บาท

ฝึกสมรรถภาพทางกายแบบส่วนตัว (60 นาที)

การฝึกส่วนตัวกับผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่จะออกแบบโปรแกรมเฉพาะส าหรับคุณ ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น ออกก าลังกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายสุขภาพที่ดีของคุณ

• คอร์ส 5 ครั้ง 9,500 บาท (1,900 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง 18,000 บาท (1,636 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 15 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง 25,500 บาท (1,500 บาท/ครั้ง)

2,000 บาท

การฝึกสมรรถภาพทางกายแบบเป็นกลุ่ม (60 นาที)

การฝึกแบบกลุ่มจะถูกจัดขึ้นเพื่อฝึกหลาย ๆ ด้าน อาทิ การยืดเหยียดร่างกาย (Stretch) การออกก าลังกายแบบทหาร (Bootcamp) และศิลปะการ ออกก าลังแบบชี่กง (Qi Gong) เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพร่างกายและความเข้มแข็งทางจิตใจ ถึงแม้จะเป็นการสอนแบบกลุ่ม แต่ BodyConscious ก็ให้ความส าคัญกับสมรรถนะและการปรับแก้ปัญหาเฉพาะรายบุคคลด้วย

350 บาท

การฝึกยืดเหยียดร่างกาย แบบส่วนตัว (30 นาที)

การฝึกส่วนตัวกับผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่จะช่วยคุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่น และพัฒนาการเคลื่อนไหว การยืดเหยียด ร่างกายยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ปรับปรุงการทรงตัว และป้องกันการบาดเจ็บ แนะน าส าหรับผู้ที่ก าลังประสบปัญหากล้ามเนื้อตึง และต้องการลดความตึงเครียดและขับสารพิษ รวมถึงผู้ที่ออกก าลังกายเป็นประจ า

• คอร์ส 5 ครั้ง 5,700 บาท (1,140 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง 10,800 บาท (982 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 15 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง 15,300 บาท (900 บาท/ครั้ง)

1,200 บาท

กายภาพบ าบัด

กายภาพบ าบัด (60 นาที)

มนักกายภาพบ าบัดผู้เชียวชาญด้านเทคนิคการรักษาโดยใช้มือ จะดูแลและให้ค าแนะน าส าหรับอาการเจ็บปวด ติดขัด หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อ ปรับโครงสร้างร่างกาย ท่าทางในการใช้ชีวิตประจ าวันต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละคน โปรแกรมนี้เหมาะส าหรับทุกท่าน และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา มีปัญหาการเจ็บปวดเรื้อรัง มีข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหวท ากิจกรรมต่างๆ หรือเพิ่งได้รับ การผ่าตัดมา

• คอร์ส 5 ครั้ง 9,000 บาท (1,800 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง 17,000 บาท (1,545 บาท/ครั้ง)

2,000 บาท

นวดเพื่อรักษากล้ามเนื้อ (60 นาที)

เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น โดยให้ความส าคัญกับบริเวณที่ร่างกายมีความตึงและติดขัดเป็นพิเศษ ด้วยการผสมผสานการ นวดแบบ shiatsu กดจุดผ่อนคลาย รวมถึงการขยับกล้ามเนื้อและยืดเหยียด หลังการนวดคุณจึงสามารถรู้สึกได้ถึงความแตกต่าง นอกจากจะ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และลดความเจ็บปวดที่เกิดจากการตึงและติดขัดได้ดีอีกด้วย ในกรณีที่มี ความตึงและติดขัดมานาน การนวดอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเพิ่มความทนทานต่อความเครียดให้กับกล้ามเนื้อได้ดี

• คอร์ส 5 ครั้ง 10,000 บาท (2,000 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง 18,000 บาท (1,636 บาท/ครั้ง)

2,200 บาท

บาบัดด้วยการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงความเข้มข้นสูง

แนะน าส าหรับผู้ที่ก าลังประสบปัญหาจากอาการปวดเรื้อรัง คลื่นกระแทกจะส่งคลื่นเสียงพลังงานสูงไปท าปฏิกิริยากับกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดการ ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ ระงับความเจ็บปวด และฟื้นฟูการเคลื่อนไหว คลื่นกระแทกที่มีประสิทธิภาพสูงจะถูกน ามาใช้ใน การรักษาอาการเรื้อรัง กึ่งเฉียบพลัน และเฉียบพลัน

2,500 บาท

บาบัดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์

แนะน าส าหรับผู้ที่ก าลังประสบปัญหาจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน อาทิ เอ็นอักเสบ และเคล็ดขัดยอก ข้อบวมที่ไม่เฉียบพลัน และอาการรัด เกร็งของกล้ามเนื้อ การบ าบัดด้วยอัลตร้าซาวด์จะส่งคลื่นเสียงแทรกทะลุเข้าไปในกล้ามเนื้อและกระดูกใต้ผิวหนัง ช่วยส่งเสริมการไหลเวียดโลหิต ให้ดีขึ้นเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ได้รับการรักษา การบ าบัดนี้ช่วยลดการบวมเฉพาะที่ และการอักเสบแบบเรื้อรัง ทั้งยังช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และการรักษากระดูกหักอีกด้วย

1,500 บาท

การแพทย์แผนจีนโบราณ

การวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การวินิจฉัย

950 บาท

ครอบแก้ว (30 นาที)

การครอบแก้วใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังและปวดคอ กล้ามเนื้อตึง ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้า อาการปวดศีรษะไมเกรน หรือแม้กระทั่ง โรครูมาตอยด์ แรงดูดและแรงดันลบที่เกิดจากการครอบแก้วจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และผ่อนคลายระบบ ประสาท (ซึ่งท าให้การครอบแก้วเป็นวิธีบ าบัดรักษาที่ยอดเยี่ยมส าหรับภาวะความดันโลหิตสูง)

1,200 บาท

ฝังเข็ม (60 นาที)

การฝังเข็ม คือการฝังเข็มเล่มเล็ก ๆ แทรกผ่านผิวหนังของคุณลงไปยังจุดยุทธศาสตร์ของร่างกาย ด้วยความที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของ การแพทย์แผนจีน การฝังเข็มจึงเป็นวิธียอดนิยมที่ใช้รักษาอาการเจ็บปวดโดยทั่วไป และถูกน ามาใช้เพื่อคุณภาพชีวิตองค์รวมมากขึ้น โดยรวมถึง การจัดการความเครียดด้วย

• คอร์ส 5 ครั้ง 10,000 บาท (2,000 บาท/ครั้ง)
• คอร์ส 10 ครั้ง 18,000 บาท (1,800 บาท/ครั้ง)

2,200 บาท

ฝังเข็ม + บ าบัดด้วยคลื่นเสียง หรือ ครอบแก้ว (60 นาที)

การผสมผสานการฝังเข็ม เข้ากับการบ าบัดด้วยคลื่นเสียง หรือการครอบแก้ว ซึ่งคลื่นเสียงจะท างานโดยไปกระตุ้นให้เข็มท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งผลต่ออารมณ์ให้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย

2,800 บาท

นวดบ าบัดแบบทุยหนา

นวดบ าบัดแบบทุยหนา เป็นการใช้เทคนิคจากมือและแขนในการนวดเนื้อเยื่ออ่อน (กล้ามเนื้อและเอ็น) ของร่างกาย เป็นการกระตุ้นจุดฝังเข็มเพื่อ ส่งผลโดยตรงต่อการไหลเวียนของพลังชีวิต (Qi) และใช้เทคนิคการดัดและขยับข้อต่อเพื่อปรับความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและกระดูก (Bone Setting) การนวดแบบนี้ช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรัง โดยเฉพาะอาการที่เกิดจากระบบกล้ามเนื้อกับโครงกระดูก และการบาดเจ็บ

2,200 บาท

ยกกระชับผิวหน้าด้วยการฝังเข็ม (60 นาที)

3,200 บาท

การรักษาสิวด้วยการฝังเข็ม (60 นาที)

3,200 บาท

ปรับรูปหน้าด้วยหินคริสตัลแบบกัวซา (45 นาที)

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ ทรีตเมนต์เพื่อรูปร่างและความงาม

1,800 บาท

การแพทย์แผนจีนโบราณ

ฝึกไทชิ (ไท่เก๊ก) แบบส่วนตัว (60 นาที)

หลักการส าคัญของไทชิ (ไท่เก๊ก) คือจิตใจที่หล่อรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับร่างกาย การควบคุมการเคลื่อนไหว และการหายใจ ก่อให้เกิดการ สร้างพลังงานภายใน สติ การปล่อยวาง (松) และความเงียบสงบ (静) เป้าหมายสูงสุดของไทชิคือการปลูกฝังพลังชิ (Qi) หรือพลังชีวิตภายใน ตัวเราให้ไหลเวียนได้อย่างราบรื่นและทรงพลังไปทั่วร่างกาย การผสานกันอย่างกลมกลืนของตัวตนภายในและภายนอกนั้นมาจากการรวมกัน ของจิตใจและร่างกาย ที่จะเสริมสร้างพลังชีวิตและสุขภาพที่ดีได้ด้วยการฝึกฝนไทช

1,600 บาท

ฝึกชี่กงแบบส่วนตัว (60 นาที)

ชี่กง พัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ด้วยการผสมผสานการทรงตัว การเคลื่อนไหว เทคนิคการหายใจ การนวด เสียง และความตั้งใจแน่วแน่ โดยใช้ Qi (ลมหายใจที่ละเอียดอ่อน หรือ พลังงานชีวิต) และ Gong (ทักษะที่ผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง)

1,600 บาท

บาบัดด้วยคลื่นเสียง (60 นาที)

เมื่อคลื่นเสียงมากระทบหูของเรา คลื่นเสียงจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เดินทางต่อไปยังเส้นประสาทส าหรับรับการได้ยิน เพื่อเข้าสู่คอร์ เทกซ์ สมองส่วนที่ท าหน้าที่รับการได้ยิน และเมื่อคลื่นเสียงเดินทางไปถึงสมองของเรา ร่างกายของเราก็จะตอบสนองการกระตุ้นของคลื่นเสียง นั่นเอง กระบวนการนี้มีผลทั้งต่ออารมณ์ ต่อการหลั่งฮอร์โมนและสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและอารมณ์ ทั้งยังส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้น บางอย่าง (เช่น การร้องเพลงและการเต้นร า เป็นต้น) การบ าบัดด้วยเสียงประกอบไปด้วยจังหวะกลอง ส้อมเสียง และขันเสียงกังวานจากหิมาลัย

1,900 บาท

การบา บดัจิตใจและร่างกาย

กการหายใจ (60 นาที)

การหายใจนิ่ง ๆ ช้า ๆ จะช่วยท าให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายท างานช้าลง ลดความเครียด ความวิตกกังวล ความหดหู่ใจ และยังน าไปสู่ความชัดเจน และความปลอดโปร่งมากขึ้น การฝึกการหายใจจะเปิดโอกาสให้คุณส ารวจและฝึกฝนเทคนิคการหายใจที่หลากหลาย เช่น การรับรู้ลมหายใจ (อา นาปานสติ) ปราณยามะ เทคนิคการหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลม และการหายใจด้วยปากแบบ Buteyko การหายใจอย่างมีสติจะช่วยเพิ่ม ปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายที่กระตุ้นให้หัวใจแข็งแรง อวัยวะมีสุขภาพดี ย่อยอาหารได้ดีกว่าเดิม นอนหลับสบาย และมีการไหลเวียนโลหิตที่ดีถือว่าเป็นการฝึกฝนที่วิเศษที่สามารถเรียนรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

2,000 บาท

ให้ค าปรึกษาด้านจิตบ าบัด (60 นาที)

ให้ค าปรึกษาด้านจิตบ าบัด อยู่ภายใต้ค าจ ากัดความที่ว่า “การบ าบัดด้วยการพูด” และเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถอภิปรายปัญหาและความรู้สึกอัน ยากล าบากที่ตนก าลังพบเจอ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ความหมายอาจจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่โดยทั่วไป แล้ว นี่คือระบวนการที่ผู้คนต่างเสาะแสวงหาเมื่อพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิต หรือเพียงแค่ต้องการส ารวจความคิดและ ความรู้สึกของตนเองในเชิงลึกมากขึ้น
หน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษาไม่ใช่การสั่งให้คุณนั่งลงแล้วบอกว่าต้องท าอะไรบ้าง แต่หากเป็นการสนับสนุนให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังรบกวนใจ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และวินิจฉัยรูปแบบการคิดของคุณโดยเฉพาะ จากนั้นแล้ว ผู้ให้ค าปรึกษามีสิทธิ์ที่จะออกแบบแผนด าเนินการเพื่อช่วย ให้ปัญหาของคุณทุเลาลง หรือช่วยค้นหาวิธีแก้ไขรับมือก็ได้เช่นกัน

4,900 บาท

บาบัดพฤติกรรมด้วยเทคนิคด้านอิสรภาพทางอารมณ์ (60 นาที)

การบ าบัดพฤติกรรมด้วยเทคนิคด้านอิสรภาพทางอารมณ์ (Emotional Freedom Technique: EFT) เป็นเทคนิคการกดจุดทางจิตวิทยาที่ทรงพลัง มากในการเพิ่มวุฒิภาวะทางอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคุณภาพชีวิตที่ดี การแตะเพียงเบา ๆ ด้วยปลายนิ้วจะถูกใช้เพื่อป้อนพลังงานจลน์ลง บนเส้นพลังงานเฉพาะบริเวณศีรษะและหน้าอก ในขณะที่คุณก าลังระลึกถึงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง (เช่น เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ อาการติดยาเสพติด ความเจ็บปวด ความเคยชิน) และยืนยันด้วยเสียงในเชิงบวก EFT มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคกลัว ขจัดอารมณ์เชิงลบ ลดความอยากอาหาร บรรเทาหรือก าจัดความเจ็บปวด รวมถึงการสร้างเป้าหมายเชิงบวก และปรับเปลี่ยนแบบแผนการใช้ชีวิตประจ าวัน

5,900 บาท

กสมาธิ (60 นาที)

การฝึกสมาธิ เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาทักษะในการเหนี่ยวน าความสนใจและสมาธิของตัวบุคคล ให้มาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกสมาธิและการฝึกอื่น ๆ เช่น การฝึกการหายใจ เป็นต้น ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา สติจะถูกใช้เพื่อ พัฒนาความรู้ในตนเองและเชาวน์ปัญญาที่จะค่อย ๆ น าไปสู่ “การตรัสรู้” หรือการพ้นเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง

2,200 บาท

การสะกดจิต (60/90 นาที)

การสะกดจิตสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณก าลังมองหาวิธีการปลดปล่อยความเครียดและความวิตกกังวล หรือ ต้องการเอาชนะความกลัว มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ติดอยู่กับความเชื่อ หรือคุณต้องการก้าวออกจากความทรงจ าที่หลอกหลอนคุณ การสะกด จิตสามารถช่วยแก้ไขตรงจุดหัวใจของเรื่องและเปลี่ยนชีวิตของคุณจากภายในสู่ภายนอก ในขณะที่คุณเรียนรู้วิธีการประมวลผลอารมณ์และบูรณา การความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณ คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงทางบวกที่ทรงพลัง และการเปลี่ยนแปลงที่ ถาวร รวมถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและแรงจูงใจเพื่อให้บรรลุศักยภาพที่แท้จริงของคุณ ที่คุณจะได้เห็นมากกว่าที่คุณเคยคิดว่าจะเป็นไปได้

3,000/ 4,000 บาท

การฝึกสอนทักษะการเข้าใจและใช้ชีวิต (60/90 นาที)

หากคุณรู้สึกติดขัดกับบางเรื่องและไม่แน่ใจว่าจะหันไปทางไหนดี การฝึกสอนทักษะการเข้าใจและใช้ชีวิตสามารถช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการท างานของคุณ ชีวิตส่วนตัว สังคมหรือธุรกิจ หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนความฝันที่เป็นไปไม่ได้ของคุณให้ ดูเหมือนว่ากลายเป็นความจริงได้มากขึ้น ทักษะการเข้าใจและใช้ชีวิตสามารถช่วยแนะน าให้คุณเข้าใจเบื้องลึกถึงความเชื่อที่ถูกจ ากัดและหาวิธี จัดการกับสิ่งเหล่านี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่คุณจะได้รับจะมีการเปิดเผยเส้นทางใหม่ที่ทรงพลังช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ชีวิตที่คุณสมควรได้รับ
อย่างแท้จริง

3,000/ 4,000 บาท

โปรแกรมการสะกดจิตเพื่อลดน ้าหนัก

เป็นโปรแกรมที่ใช้วิธีการธรรมชาติและปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อให้คุณบรรลุจุดมุ่งหมายในการลดน ้าหนัก โดยวิธีการสร้างแรงบันดาลใจและ เพิ่มความมั่นใจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ถึงแม้คุณจะเคยพยายามลดน ้าหนักมาทุกวิถีทางแต่ก็ล้มเหลวมาแล้วในหลายๆครั้ง แต่ในโปรแกรมนี้จะ ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมที่ท าให้การลดน ้าหนักของคุณต้องล้มเหลว แล้วค้นหาวิธีการลดน ้าหนักที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ด้วยวิธีการที่ได้รับการรับรองและผ่านการมาพิสูจน์มาแล้ว โปรแกรมการสะกดจิตเพื่อลดน ้าหนักนี้ จึงเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณได้บรรลุ เป้าหมายการลดน ้าหนักอย่างที่ตั้งใจไว้ได้โดยไม่พึ่งการศัลยกรรมใดๆ ซึ่งจะใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพและการออกก าลังกาย จึงท าให้คุณรู้สึกมุ่งมั่น อยากที่จะท าทุกสิ่งเพื่อให้คุณได้ลดน ้าหนักอย่างที่ต้องการและยั่งยืน

Silver แพ็คเกจ 12,000 บาท
• การสะกดจิตเพื่อลดน ้าหนัก 4 ครั้ง
Gold แพ็คเกจ 21,000 บาท
• การสะกดจิตเพื่อลดน ้าหนัก 4 ครั้ง
• จิตวิทยาการด าเนินชีวิตเพื่อสุขภาพ 4 ครั้ง
Platinum แพ็คเกจ 29,000 บาท
• 4 การสะกดจิตเพื่อลดน ้าหนัก 4 ครั้ง
• จิตวิทยาการด าเนินชีวิตเพื่อสุขภาพ 4 ครั้ง
• การติดตามผลลัพธ์ 4 ครั้ง
*ทุกแพ็คเกจจะได้รับเอกสาร 8 Golden Rules of Virtual Gastric Band Success(ฉบับบภาษาอังกฤษ)
การเข้าร่วมโปรแกรมการสะกดจิตเพื่อลดน ้าหนักจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อท าร่วมกับโปรแกรมระยะยาว Cleanse me, Shrink me และ Tone Me