รายการบริการและการบาบด

บอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ เฟเชียล ทรีตเม้นต

บริการการนวดหน้าเพื่อให้ผิวหน้าเปล่งปลั่งกระจ่างใส ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคคุณภาพพรีเมี่ยม การท าทรีทเมนท์เริ่มต้นด้วย การท าความ สะอาดผิวหน้า และต่อด้วยการขัดหน้าอย่างอ่อนโยนด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นการผลัดเซลส์ผิว การนวดหน้ายกกระชับก่อนท าการยก กระชับอีกครั้งด้วยหินร้อนและหินเย็น (กัวซา) การมาสก์หน้าเพื่อการฟื้นฟูสภาพผิวอย่างล ้าลึกและกระชับรูขุมขน การนวดศีรษะ และจบการท า ทรีทเมนท์ด้วยเซรั่มและครีมบ ารุงผิวที่ให้ประสิทธิภาพในการบ ารุงและฟื้นฟูผิวอย่างเห็นได้ชัด

(60 นาที) 3,500 บาท

บอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ บอดี้เวิร์ค

การนวดตัวแบบ บอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ บอดี้เวริค์ เป็นการนวด 90 นาที ด้วยพนักงาน หัตถการประสบการณ์สูง ซึ่งทรัทเมนท์ได้ถูกออกแบบ มาเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการผ่อนคลายอย่างมาก และ ช่วยให้สุขภาพองค์รวมดีขึ้น โดยการน าเอาศาสตร์การรักษาต่างๆที่บอดี้คอนเชียสมี ความเชี่ยวชาญมาผสานกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการใช้คลื่นเสียงบ าบัด (Sound Healing) การนวดผ่อนคลาย กระตุ้นต่อมน ้าเหลือง การ นวดกดจุดสะท้อน การนวดคลายกล้ามเนื้อมัดลึก การนวดศีรษะแบบอินเดีย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ การใช้การเคลื่อนไหวแบบ กายภาพบ าบัดมาผสมผสานไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

(90 นาที)3,500 บาท

การฝังเข็มและการท าอัลตร้าซาวด์เพื่อลดอาการปวด

การฝังเข็มเป็นหนึ่งในศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ใช้เข็มขนาดเล็กแทงลงไปตามจุดต่างๆ ของ ร่างกายซึ่งมี ความสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆภายใน ของร่างกาย การฝังเข็มสามารถใช้รักษา อาการปวดตามร่างกาย ในส่วนต่างๆ เช่น คอ หัวไหล่ หลัง หัวเข่า อาการปว ศีรษะ รักษาโรค เกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ เช่นภูมิแพ้ หอบหืด หรือ หวัดเรื้อรัง รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทาง เดินอาหาร อาทิเช่น ท้องผูก ท้องร่วง หรือ การปวดท้อง เรื้อรัง นอกจากนี้การฝังเข็มยังสามารถ ช่วยรักษา อาการทางด้านจิตใจ เช่น ความตึงเครียด ความวิตกกังวล และ อาการนอนไม่หลับ ได้เป็น อย่างดีส าหรับการท าอัลตร้าซาวด์ บริการชนิดนี้แนะน าส าหรับผู้ที่ก าลังประสบปัญหาจากการบาด เจ็บของ เนื้อเยื่ออ่อน อาทิ เอ็นอักเสบ อาการ เคล็ดขัดยอก ข้อบวมแบบไม่เฉียบพลัน และ อาการตึงเกร็งของกล้าม เนื้อ การบ าบัดด้วยอัลตร้าซาวด์ จะส่งคลื่นเสียงแทรกทะลุเข้าไปใน กล้ามเนื้อ และกระดูกใต้ผิวหนังเพื่อช่วย ส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นเพื่อ ซ่อมแซม ส่วนที่มีปัญหานอกจากนี้การบ าบัดชนิดนี้ยังช่วย กระตุ้นการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อและการรักษา กระดูกหักได้อีกด้วย

สำหรับการทำอัลตร้าซาวด์ บริการชนิดนี้แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาจากการบาด เจ็บของ เนื้อเยื่ออ่อน อาทิ เอ็นอักเสบ อาการเคล็ดขัดยอก ข้อบวมแบบไม่เฉียบพลัน และ อาการตึงเกร็งของกล้าม เนื้อ การบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์ จะส่งคลื่นเสียงแทรกทะลุเข้าไปใน กล้ามเนื้อ และกระดูกใต้ผิวหนังเพื่อช่วย ส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นเพื่อ ซ่อมแซม ส่วนที่มีปัญหานอกจากนี้การบำบัดชนิดนี้ยังช่วย กระตุ้นการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อและการรักษา กระดูกหักได้อีกด้วย

BodyConscious Signature Ultra Acupuncture เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ BodyConscious ที่คิดริเริ่มทรีทเมนท์เฉพาะตามแบบฉบับของบอดี้คอนเชียสเพื่อลดอาการปวด การรวมศาสตร์การรักษา แบบตะวันออกโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนและ การกายภาพบำบัดของโลกตะวันตก เข้าไว้ด้วยกัน ที่มุ่งเน้นให้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพ สูงสุด โดยการรักษาชนิดนี้จะช่วยบรรเทา อาการปวดกล้ามเนื้อและลดการอักเสบบวม โดยการ กระตุ้นการไหลเวียนของระบบโลหิตและนวดกล้าม เนื้อชั้นลึก

3,500 บาท

บอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ ออเรียนทอล บอดี้ โทนนิ่ง

ทรีทเมนท์ส าหรับเรือนร่างที่สมส่วน โดยการน าศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาช่วยในการกระชับสัดส่วน ระบบการเผาผลาญในร่างกายจะถูก กระตุ้นด้วยการฝังเข็มไปยังจุดส าคัญ ที่ช่วยเรื่องการ เผาผลาญไขมัน และเร่งให้เห็นผลชัดเจนเร็วขึ้น ด้วยการใช้แสงอินฟาเรด เพื่อให้การกระตุ้น ลง ไปยังชั้นไขมันที่ลึกขึ้น หลังจากนั้นจะใช้แรงดูดจากการครอบแก้วช่วยท าให้ไขมันสลาย และ ก าจัดของเสียทีสะสมอยู่ซึ่งรวมถึง เซลลูไลท์ให้ ออกจากร่างกายผ่านระบบไหลเวียนน ้าเหลือง เพื่อช่วยให้บริเวณนั้นๆมีความกระชับ และ เรียบเนียน หลังจากการท าทรีทเมนท์แพทย์แผนจีนจะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยขน์และจ่ายสมุนไพรหรือสารอาหาร เพื่อช่วยให้คุณได้เห็นผลที่คุณต้องการ และรักษาน ้าหนักและรูปร่างที่คุณปรารถนา

3,500 บาท

การให้ค าปรึกษา

การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ

จุดเริ่มต้นสู่ทุกเส้นทางสายสุขภาพ การให้ค าปรึกษาเชิงลึกจะวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของคุณทั้งในปัจจุบันและในอดีต ความสนใจ และแบบ แผนการใช้ชีวิตประจ าวันของคุณ เพื่อใช้ในการแนะน าโปรแกรมสุขภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

(60 นาที)1,900 บาท

การให้ค าปรึกษาด้านธรรมชาติบ าบัด

ส าหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะด้าน นักธรรมชาติบ าบัดจะบูรณาแนวทางการรักษาจากธรรมชาติที่ทันสมัยเพื่อสร้างแผนการ บ าบัดรักษา โดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร การรักษาองค์รวม และการให้ความรู้ด้านการปรับวิถีชีวิตประจ าวัน

(60 นาที)3,500 บาท

การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ

อาหารเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรา นักโภชนาการจะวินิจฉัยการแพ้อาหารต่าง ๆ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน รวมถึงให้ความรู้ ความช่วยเหลือ และให้อาหารเสริมต่างๆ หากมีความจ าเป็น

(60 นาที)3,500 THB

การให้ค าปรึกษาด้านการชะลอวัย

หากกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจะส่งผลให้ร่างกายของคุณท างานช้าลงใช่หรือไม่? แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะประเมินภาวะ ปัจจุบันของคุณ และใช้การแพทย์แบบผสมผสานเพื่อปรับฮอร์โมนของคุณให้สมดุลอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ

3,900 บาท

การวินิจฉัย

การทดสอบส าคัญเพื่อก าหนดมาตรฐานด้านสุขภาพและชีวิตที่ดีของคุณ

วัดองค์ประกอบของร่างกาย

การใช้หลักความต้านทานทางชีวภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อจ าแนกน ้าหนักของคุณ มวลกระดูก มวลไขมัน น ้า และมวล กล้ามเนื้อ ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลในร่างกาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา

500 บาท

ตรวจวัดขนาดรูปร่างแบบสามมิต

การถ่ายภาพสามมิติเพื่อให้เห็นโครงสร้างร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ที่แสดงให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งทุกส่วนอย่างแม่นย าแม้เพียงแค่ในระยะ 2 มิลลิเมตร ผลของการวิเคราะห์นี้จะช่วยชี้แนะการปรับท่าทางที่ถูกต้อง และยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมส าหรับติดตามผลพัฒนาการทางกายภาพ อีกด้วย

800 บาท

วิเคราะห์โครงสร้างและรูปทรงของร่างกาย

การประเมินที่โครงสร้างและการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์โดยนักกายภาพบำบัด การวินิจฉัยนี้ประกอบไปด้วยการทรงตัว ทิศทางการเคลื่อนไหว การทดสอบทางกายภาพ และการวัด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อและกระดูก

1,200 บาท

ประเมินสมรรถภาพทางกาย

ทดสอบว่าร่างกายของคุณเคลื่อนไหวได้ดีแค่ไหน เพื่อสร้างโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะสำหรับคุณ เราทดสอบจุดแข็ง จุดอ่อน ความไม่สมดุล ความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่ง รวมถึงวินิจฉัยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และสาเหตุของความเจ็บปวดหรืออุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่

1,200 บาท

ประเมินความเครียดด้วยค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heartmath)

ใช้ค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability: HRV) เพื่อประเมินว่าความเครียดส่งผลต่อระบบประสาทของคุณอย่างไร จากสิ่งกระทบที่ค่อยๆ มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการทำแบบฝึกหัดง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น

1,500 บาท

จับชีพจรแผนจีน

การแพทย์แผนจีนโบราณ (Traditional Chinese medicine: TCM) ใช้การตรวจชีพจรที่ข้อมือและการตรวจสอบลิ้นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและวินิจฉัยโรคให้คนไข้

950 บาท

การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ

BodyConscious ยังให้บริการการตรวจเลือดและปัสสาวะ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของคุณในปัจจุบัน  อาทิ การแพ้อาหาร ฮอร์โมน ระดับโภชนการ ระดับสารพิษ ค่าจุลินทรีย์ และอื่น ๆ เพื่ดชี้แนะแผนการบำบัดรักษาที่เหมาะสมที่สุด

ราคาแตกต่างกันไป

Food Intolerance Testing

19,800 THB

Urine Test

21,000 THB

Functional Blood Tests

Various

DNA Test

Various

Stool Test

Various

เวชศาสตร์แบบผสมผสาน

การบำบัดรักษาที่มีผลวิจัยรองรับ เพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณฟื้นฟูสุขภาพได้ดีที่สุด

สวนล้างลำไส้ (60 นาที)

การสวนล้างลำไส้คือการล้างลำไส้ใหญ่อย่างอ่อนโยนด้วยน้ำอุ่น เพื่อกำจัดอุจจาระ แก๊ส และมูก ซึ่งส่งผลช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่สำคัญได้ง่ายขึ้น รู้สึกกระปรี้กระเปร่าและแข็งแรงกว่าเดิม การสวนล้างลำไส้ยังช่วยปรับลำไส้ให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

2,500 บาท

อบซาวน่าอินฟาเรด (30-45 นาที)

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาและป้องกันอย่างเป็นธรรมชาติ รังสีอินฟาเรดจะทะลุแทรกซึมเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญ และยังสร้างประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายประการ อาทิ ล้างสารพิษ ลดน้ำหนัก ลดความเครียด บรรเทาอาหารปวด ลดความดันโลหิต ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต สุขภาพเซลล์ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และภูมิคุ้มกัน

ราคาแตกต่างกันไป

ล้างพิษภายในร่างกาย   

1,100 บาท/40 นาที

ชะลอวัย

900 บาท/30 นาที

ลดน้ำหนัก

900 บาท/30 นาที

ผ่อนคลาย

ผ่อนคลาย

1,100 บาท/40 นาที

หัวใจและหลอดเลือด

1,200 บาท/45 นาที

บรรเทาความเจ็บปวด

900 บาท/30 นาที

ให้สารอาหารทางเส้นเลือด 

การให้สารอาหารทางเส้นเลือด (Intravenous Therapy: IV) เป็นการรักษาที่จะให้วิตามินและสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง เนื่องจากการให้สารอาหารทางเส้นเลือดโดยข้ามขั้นตอนที่ต้องผ่านระบบย่อยอาหาร จึงมั่นใจได้ว่าสารอาหาร จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 100% ซึ่งดีกว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางปากที่อัตราการดูดซึมอยู่ที่ 20% เท่านั้น

BodyConscious มีบริการให้สารอาหารทางเส้นเลือดตามความต้องการดังต่อไปนี้

45 นาที

ชะลอวัย (กรดอัลฟาไลโปอิก)

สารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารที่จะกระตุ้นคอลลาเจนและความงามจากภายในสู่ภายนอก

2,900 บาท

กระตุ้นเซลล์ (ไมโท ฟิต)

กระตุ้นพลังงานและความสามารถทางการรู้คิด และลดความเครียด

6,200 บาท

เกราะป้องกัน (กลูตาไธโอน)

สารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อการล้างสารพิษและการทำงานที่ดีของภูมิคุ้มกัน

2,900 บาท

กระตุ้นพลังงาน (ไมเยอร์ ค็อกเทล)

เป็นสูตรที่ผสมผสานชั้นยอดจากวิตามินและเกลือแร่ที่ ได้รับการันตีมายาวนานกว่า 500 ปีว่าสามารถช่วยรักษาภาวะทุพโภชนาการ (การขาดสารอาหาร) ที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย

2,900 บาท

*AVAILABLE AS TELECON/SKYPE CONSULTATIONS

ทรีตเมนต์เพื่อรูปร่างและความงาม

การรักษาที่ทันสมัยและวิธีการแบบดั้งเดิม เพื่อลดไขมันและกระชับรูปร่างกับใบหน้า

ยกกระชับสัดส่วน

แพคเกจยกกระชับผิวและปรับสัดส่วนร่างกาย ใช้นวัตกรรมการรวมกันของ Radiofrequency (RF) และ Shockwave ด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดและเจ็บปวดน้อยที่สุด เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ ส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่และฟื้นฟูสภาพผิวที่หย่อนคล้อย การยกกระชับด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ลดไขมันอย่างรวดเร็วและยังคงเหลือผิวที่หลวมและหย่อนคล้อย หรือท่านที่กังวลเรื่องเซลลูไลท์และต้องการกระชับรูปร่าง

Radio-frequency การรักษานี้ใช้ขั้วหรือขั้วไฟฟ้าสามขั้วขึ้นไปเพื่อส่งพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ไปที่ใต้ผิวหนัง ช่วยในการฟื้นฟูผิวและเนื้อเยื่อและช่วยลดปัญหาเซลลูไลท์, ผิวที่หย่อนคล้อยและรอยแตกลายให้ดูดีขึ้น

Shockwave คือการรักษาด้วยการส่งคลื่นอะคูสติกเข้าสู่ร่างกายสร้างการสั่นสะเทือนในส่วนเนื้อเยื่อช่วยทำลายไขมัน เพิ่มการสร้างคอลลาเจน และกำจัดของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกาย

4,900 THB

ลดสลายไขมันเฉพาะจุด

การรวมกันของ Cryotherapy (Cryolipolysis) และการบำบัดด้วย Shockwave ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการการลดไขมันในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

Cryolipolisis เป็นการกำจัดไขมันครั้งเดียวที่สามารถกำจัดเซลล์ไขมันได้มากถึง 20 - 40 % ในบริเวณที่ทำการรักษา เซลล์ไขมันนั้นก็จะถูกทำลายกำจัดออกไป จะเห็นผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องใน 2-3 เดือนถัดไป ในขณะที่เซลล์ไขมันถูกทำลายผิวหนังและโครงสร้างโดยรอบยังคงปลอดภัยและไม่บาดเจ็บ

Shockwave Therapy การรักษาด้วยการส่งคลื่นอะคูสติกเข้าสู่ร่างกายสร้างการสั่นสะเทือนในเนื้อเยื่ออ่อน พลังของการสั่นสะเทือนช่วยทำลายไขมันในร่างกาย เพิ่มการสร้างคอลลาเจน และกำจัดของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกาย เพื่อให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง เรายังเพิ่มการสแกนร่างกาย 3D เพื่อวัดขนาดและรูปร่างที่ชัดเจนฟรีพร้อมกับแพคเกจนี้

5,900THB

การกระชับสัดส่วน เรือนร่าง

การกระชับสัดส่วนเรือนร่างเป็นการผสมผสานการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง คลื่นความถี่วิทยุ (RF) และคลื่นกระแทกจากคลื่นเสียง ความเข้มข้นสูงเพี่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่ อัศจรรย์ กระบวนการท าปลอดภัย ไม่รุนแรงและสุขสบาย ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สลายไขมัน เกลา รูปร่างและกระชับสัดส่วน เป็นการบ าบัดในอุดมคติที่ใช้ได้ผลเลิศทั้งในส่วนของล าตัว ต้นแขน ต้นขา ก้นและสะโพก แนะน าส าหรับผู้ที่มีชั้นไขมัน หนามากกว่า 3 เซนติเมตรและจ าเป็นต้องลดอย่างต่อเนื่อง แพ็คเก็จนี้ได้แถมการตรวจวัดขนาดรูปร่างแบบสามมิติ (3D Body Scan)เฉพาะตรง ส่วนที่ได้รับการบ าบัด เพื่อที่คุณจะได้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เพื่อผลสัมฤทธิ์ เราแนะน าให้ท าตามแผนการรักษาให้ครบคอร์ส 6- 8 สัปดาห์

6,900THB

คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF) 

พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ถูกใช้เป็นหลักเพื่อรักษาผิวหย่อนคล้อยโดยการกระชับผิวหน้า และเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าที่ผิวหน้าหย่อนคล้อนเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะช่วงอายุ 30-50 ปี ไม่ว่าจะสีผิวใด ๆ ก็ตาม

5,700 บาท

ยกกระชับผิวหน้าด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง      

คลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง (HIFU) เป็นอีกทางเลือกของการยกกระชับผิวหน้าโดยปราศจากการผ่าตัด ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์แทรกซึมลึกเข้าไปยังชั้นผิวหนัง เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของคอลลาเจน และยกกระชับเนื้อเยื่อบนใบหน้า ลำคอ และคิ้วอย่างเห็นได้ชัด

เริ่มต้นที่ 7,900 บาท

Whole Face

17,500 THB/120 min

Forehead

7,900 THB/60 min

Cheeks

10,000 THB/60 min

Chin

8,600 THB/60 min

Neck

9,400 THB/60 min

Face + Chin

18,700 THB/120 min

Chin + Neck

17,600 THB/120 min

Cheek + Chin

18,300 THB/120 min

Cheek + Chin +Neck

20,400 THB/120 min

Whole Face + Chin + Neck

20,800 THB/120 min

ยกกระชับผิวหน้าด้วยการฝังเข็ม

การฝังเข็มช่วยให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนได้มากขึ้น เพื่อที่จะไปเติมเต็มริ้วรอยร่องตื้นและร่องลึก รวมถึงปรับปรุงสีผิวโดยรวม ผิวหน้าจะถูกกระตุ้นเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ด้วยการแทรกและฝังเข็มลงไปบนใบหน้า

(60 นาที)2,900 บาท

ปรับผิวหน้าแบบกัวซา

การปรับผิวหน้าด้วยหินคริสตัลแบบกัวซา มีความอ่อนโยนกว่าเทคนิคเดียวกันที่ใช้กับร่างกายในการแพทย์แผนจีนโบราณ จุดมุ่งหมายคือการสลายเนื้อเยื่ออุดตันกับความเมื่อยล้า และขับสารพิษจากร่างกาย

(45 นาที)1,500 บาท

สปาบำบัด

นวดหน้าท้องแบบชิเนซัง (60 นาที)

การนวดหน้าท้องระดับลึกสามารถปรับปรุงปฏิกิริยาการกำจัด และกระตุ้นอวัยวะภายใน ช่วย “ฝึก” อวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อกันว่าการนวดหน้าท้องแบบชิเนซัง (CNT) สามารถช่วยปลดปล่อยปัญหาความตึงเครียดที่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในระบบย่อยอาหาร [อาการเครียดลงกระเพาะ] การนวดท้องถือเป้นตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้โปรแกรมล้างสารพิษเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และยังเป็นสร้างเสริมให้มีสุขภาพที่ดี

1,900 บาท

นวดระบายน้ำเหลือง (60 นาที)

การระบายน้ำเหลืองเป็นวิธีบำบัดรักษาที่อ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่กระตุ้นการล้างสารพิษ ระบบน้ำเหลืองคือ “ระบบกำจัดของเสีย” ของร่างกาย แต่ไม่เหมือนกับระบบไหลเวียนโลหิต เพราะระบบน้ำเหลืองไม่มีอวัยวะเทียบเท่าหัวใจมาช่วยปั๊มสูบของเสียออกไปจากร่างกาย หลอดน้ำเหลืองอยู่ใต้ผิวหนัง เพราะฉะนั้นการนวดระบายน้ำเหลืองจึงเป็นการนวดสัมผัสเพียงเบา ๆ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลืองไปตามท่อ และกวาดล้างสารพิษกับสารน้ำมากเกินออกไป การนวดนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ โปรแกรมล้างสารพิษ และผู้ที่ร่างกายกำลังประสบปัญหาภาวะคั่งน้ำ

1,900 บาท

นวดกดจุดสะท้อนเท้า (45 นาที)

การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นวิธีบำบัดรักษาแบบโบราณ แรงนวดกดจะถูกประยุกต์ใช้กับจุดสะท้อนบนเท้าที่เกี่ยวพันกับอวัยวะและต่อมต่าง ๆ ของร่างกาย การนวดกดจุดสะท้อนเท้าจะช่วยบรรเทาอาการปวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวม นอนหลับได้สบาย และผ่อนคลายขึ้น

800 บาท

BODYCONSCIOUS SIGNATURE BODY WORK

เป็นการนวด 90 นาทีโดยพนักงานหัตถการที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การนวดเป็นไปอย่างผ่อนคลายและสร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของบอดี้คอนเชียสนี้เป็นการนำเอาศาสตร์ต่างๆ ที่ทางบอดี้คอนเชียสใช้ในการบำบัดผสานเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงบำบัด การไล่น้ำเหลือง การนวดกดจุดสะท้อน การนวดกล้ามเนื้อมัดลึก การนวดศีรษะแบบอินเดีย การยืดและการเคลื่อนไหวแบบกายภาพบำบัดมาไว้ด้วยกัน

3,500 THB/90 min

สมรรถภาพและการเคลื่อนไหว

ประเมินสมรรถภาพทางกาย (30 นาที) 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การวินิจฉัย

1,200 บาท

E-Fit (30 นาที)

เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาสั้นที่สุดด้วยการฝึกแบบ EMS เมื่อสวมใส่ชุดเครื่องแบบที่ออกแบบเฉพาะมาอย่างกระชับ แรงไฟฟ้าจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อ ในขณะที่ผู้ฝึกสอนจะแนะนำท่าออกกำลังกายง่าย ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง การทรงตัว และคาร์ดิโอ

1,400 บาท

5 sessions @1,330

6,650 THB

10 sessions @ 1,260

12,600 THB

15 sessions @ 1,190

17,850THB

kaคลาสฝึกสมรรถภาพทางกายแบบเป็นกลุ่ม (60 นาที)

คลาสแบบกลุ่มจะถูกจัดขึ้นเพื่อฝึกหลาย ๆ ด้าน อาทิ ยืดเส้นยืดสาย (Stretch) การออกกำลังกายแบบทหาร (Bootcamp) และศิลปะการต่อสู้ชี่กง (Qi Gong) เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพร่างกายและความเข้มแข็งทางจิตใจ ถึงแม้จะเป็นคลาสแบบกลุ่ม แต่ BodyConscious ก็ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติและความถูกต้องแบบรายบุคคล

350 บาท

คลาสยืดเส้นยืดสายแบบส่วนตัว (30 นาที)

คลาสส่วนตัวกับผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่จะช่วยคุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่น และพัฒนาการเคลื่อนไหว การยืดเส้นยืดสายยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ปรับปรุงการทรงตัว และป้องกันการบาดเจ็บ แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อลำบาก และต้องการลดความตึงเครียดและขับสารพิษ รวมถึงผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

1,000 บาท

ฝึกสมรรถภาพทางกายแบบส่วนตัว (60 นาที)       

คลาสส่วนตัวกับผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่จะออกแบบโปรแกรมเฉพาะสำหรับคุณ ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพชีวิตของคุณ

2,000 บาท

5 Sessions @ 1,900THB/Session

9,500 THB

10 Sessions @ 1,800THaB/Session

18,000 THB

15 Sessions @ 1,700THB/Session

25,500 THB

Functional Fitness Couples

3,500THB/60 min

5 Sessions @ 3,325THB/Session

16,625 THB

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด (60 นาที)

.กายภาพบำบัดสามารถช่วยซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหา ลดความแข็งฝืดและความเจ็บปวด เพิ่มความคล่องตัว และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาจากโรคออฟฟิศซินโดรม อาการปวดเรื้อรัง การบาดเจ็บจากกีฬาหรือการบาดเจ็บต่างๆ ความรู้สึกไม่คล่องตัวและความเจ็บปวด รวมถึงพิสัยการเคลื่อนไหวที่จำกัด กายภาพบำบัดครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บ ดูแลอย่างทันท่วงที การฟื้นฟู รักษามาตรฐานการเคลื่อนไหว จัดการกับโรคเรื้อรัง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแล และอาชีวอนามัย

2,000 บาท

นวดเพื่อรักษากล้ามเนื้อ (60 นาที)       

การผสมผสานระหว่างการนวดเพื่อผ่อนคลายและการนวดเพื่อรักษากล้ามเนื้อ ไม่ใช่แคเพื่อผ่อนคลายร่างกาย แต่ช่วยจัดการกับปัญหากล้ามเนื้อ หรือ “จุดตึง” ของคุณไปด้วยในขณะเดียวกัน ระบบไหลเวียนของการนวดมีส่วนช่วยในการรักษาอาการอักเสบ อาทิ ข้ออักเสบ เป็นต้น การนวดนี้จะโน้มนำให้ร่างกายเข้าสู้ภาวะผ่อนคลาย ซึ่งจะลดอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และความดันโลหิต อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และลดผลกระทบทางกายภาพจากความเครียดโดยทั่ว ๆ ไปอีกด้วย

2,000 บาท

THERAPEUTIC DEEP TISSUE MASSAGE

การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึกนั้นให้ความสนใจนในจุดที่มีปัญหาในร่างกายของคุณ นักกายภาพบำบัดจะใช้จังหวะการนวด โดยมุ่งเน้นที่ในชั้นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่ออื่น ๆ ที่อยู่ลึกใต้ผิวหนัง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความตึงของกล้ามเนื้อและยังช่วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

2,000 THB

บำบัดด้วยคลื่นกระแทก

แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาจากอาการปวดเรื้อรัง คลื่นกระแทกจะส่งคลื่นเสียงพลังงานสูงไปทำปฏิกิริยากับกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ ระงับความเจ็บปวด และฟื้นฟูการเคลื่อนไหว คลื่นกระแทกที่มีประสิทธิภาพสูงจะถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการเรื้อรัง กึ่งเฉียบพลัน และเฉียบพลัน

2,500 บาท

บำบัดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์

แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาจากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน อาทิ เอ็นอักเสบ และเคล็ดขัดยอก ข้อบวมที่ไม่เฉียบพลัน และอาการรัดเกร็งของกล้ามเนื้อ การบำบัดด้วยอัลตร้าซาวด์จะส่งคลื่นเสียงแทรกทะลุเข้าไปในกล้ามเนื้อและกระดูกใต้ผิวหนัง ช่วยส่งเสริมการไหลเวียดโลหิตให้ดีขึ้นเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ถูกนำไปใช้ การบำบัดนี้ช่วยลดการบวมชั่วคราว และการอักเสบแบบเฉียบพลัน ทั้งยังช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และการรักษากระดูกหัก

1,500 บาท

ออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหว (60 นาที)

การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหว คือส่วนสำคัญของการรักษาฟื้นฟูโดยรวม ทั้งยังช่วยฟื้นฟูความแข็งแรง พิสัยการเคลื่อนไหว และความอดทน เป้าหมายโดยรวมของการออกกำลังกายนี้ก็เพื่อฟื้นฟูตัวคุณให้กลับไปทำกิจกรรมและแข็งแรงดังเดิม และยังมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2,000 บาท

การแพทย์แผนจีนโบราณ

การวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีน         

รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การวินิจฉัย

950 บาท

ครอบแก้ว (30 นาที)

การครอบแก้วเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังและปวดคอ ความแข็งฝืดของกล้ามเนื้อ ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้า อาการปวดศีรษะไมเกรน หรือแม้กระทั่งโรครูมาติกที่เกิดกับข้อต่อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แรงดูดและแรงดันลบที่เกิดจากการครอบแก้วจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และผ่อนคลายระบบประสาท (ซึ่งทำให้การครอบแก้วเป็นวิธีบำบัดรักษาที่ยอดเยี่ยมสำหรับความดันโลหิตสูง)

1,200 บาท

ฝังเข็ม (60 นาที)

การฝังเข็ม คือการฝังเข็มเล่มเล็ก ๆ แทรกผ่านผิวหนังของคุณลงไปยังจุดยุทธศาสตร์ของร่างกาย ด้วยความที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการแพทย์แผนจีน การฝังเข็มจึงเป็นวิธียอมนิยมเพื่อรักษาอาการเจ็บปวดโดยทั่วไป และถูกนำมาใช้เพื่อคุณภาพชีวิตองค์รวมมากขึ้น โดยรวมถึงการจัดการความเครียดด้วย

2,000 บาท

ฝังเข็ม + บำบัดด้วยคลื่นเสียง หรือ ครอบแก้ว (60 นาที)

การผสมผสานการฝังเข็ม เข้ากับการบำบัดด้วยคลื่นเสียง หรือการครอบแก้ว

2,600 บาท

นวดบำบัดแบบทุยหนา

นวดบำบัดแบบทุยหนาโดยใช้เทคนิคมือและแขนเพื่อนวดเนื้อเยื่ออ่อน (กล้ามเนื้อและเอ็น) ของร่างกาย การกระตุ้นจุดอัดเพื่อส่งผลโดยตรงต่อการไหลเวียนของพลังชิ (Qi) และใช้เทคนิคการดัดและขยับข้อต่อเพื่อปรับความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและกระดูก (Bone Setting) การนวดแบบนี้ช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรัง โดยเฉพาะอาการที่เกิดจากระบบกล้ามเนื้อกับโครงกระดูก และการบาดเจ็บ

1,600 บาท

ยกกระชับผิวหน้าด้วยการฝังเข็ม (60 นาที)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ ทรีตเมนต์เพื่อรูปร่างและความงาม

2,900 บาท

ปรับผิวหน้าด้วยหินคริสตัลแบบกัวซา (45 นาที)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ ทรีตเมนต์เพื่อรูปร่างและความงาม

1,500 บาท

ฝึกไทชิ (ไท่เก๊ก) แบบส่วนตัว (60 นาที)

หลักการสำคัญของไทชิ (ไท่เก๊ก) คือจิตใจที่หล่อรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับร่างกาย การควบคุมการเคลื่อนไหว และการหายใจ การสร้างพลังงานภายใน สติ การปล่อยวาง (松) และความเงียบสงบ (静) เป้าหมายสูงสุดของไทชิคือการปลูกฝังพลังชิ (Qi) หรือพลังชีวิตภายในตัวเราให้ไหลเวียนได้อย่างราบรื่นและทรงพลังไปทั่วร่างกาย การผสานกันอย่างกลมกลืนของตัวตนภายในและภายนอกนั้นมาจากการรวมกันของจิตใจและร่างกาย ที่จะเสริมสร้างพลังชีวิตและสุขภาพที่ดีได้ด้วยการฝึกฝนไทชิ

1,600 บาท

ฝึกชี่กงแบบส่วนตัว (60 นาที)

ชี่กง พัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ด้วยการผสมผสานการทรงตัว การเคลื่อนไหว เทคนิคการหายใจ การนวด เสียง และความตั้งใจแน่วแน่ โดยใช้ Qi (ลมหายใจเล็กน้อย หรือ พลังงานชีวิต) และ Gong (ทักษะที่ผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง)

1,600 บาท

บำบัดด้วยคลื่นเสียง (60 นาที)       

เมื่อคลื่นเสียงมากระทบหูของเรา คลื่นเสียงจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เดินทางต่อไปยังเส้นประสาทสำหรับรับการได้ยิน เพื่อเข้าสู่คอร์เทกซ์ สมองส่วนที่ทำหน้าที่รับการได้ยิน และเมื่อคลื่นเสียงเดินทางไปถึงสมองของเรา ร่างกายของเราก็จะตอบสนองการกระตุ้นของคลื่นเสียงนั่นเอง กระบวนการนี้มีผลทั้งต่ออารมณ์ ต่อการปลดปล่อยฮอร์โมน และต่อสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและอารมณ์ ทั้งยังส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นบางอย่าง (เช่น การร้องเพลงและการเต้นรำ เป็นต้น) การบำบัดด้วยเสียงประกอบไปด้วยจังหวะกลอง ส้อมเสียง และขันเสียงกังวานจากหิมาลัย

1,900 บาท

การบำบัดจิตใจและร่างกาย

ฝึกการหายใจ (60 นาที)

การหายใจนิ่ง ๆ ช้า ๆ จะช่วยทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานช้าลง ลดความเครียด ความวิตกกังวล ความหดหู่ใจ และยังนำไปสู่ความชัดเจนและความปลอดโปร่งมากขึ้น การฝึกการหายใจจะเปิดโอกาสให้คุณสำรวจและฝึกฝนเทคนิคการหายใจที่หลากหลาย เช่น การรับรู้ลมหายใจ (อานาปานสติ) ปราณยามะ เทคนิคการหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลม และการหายใจด้วยปากแบบ Buteyko การหายใจอย่างมีสติจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายที่กระตุ้นให้หัวใจแข็งแรง อวัยวะมีสุขภาพดี ย่อยอาหารได้ดีกว่าเดิม นอนหลับสบาย และการไหลเวียนโลหิต ถือว่าเป็นการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมเพื่อเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2,000 บาท

ให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด

ให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด อยู่ภายใต้คำจำกัดความที่ว่า “การบำบัดด้วยการพูด” และเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถอภิปรายปัญหาและความรู้สึกอันยากลำบากที่ตนกำลังพบเจอ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ความหมายอาจจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว นี่คือระบวนการที่ผู้คนต่างเสาะแสวงหาเมื่อพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิต หรือเพียงแค่ต้องการสำรวจความคิดและความรู้สึกของตนเองในเชิงลึกมากขึ้น

หน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษาไม่ใช่การสั่งให้คุณนั่งลงแล้วบอกว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่หากเป็นการสนับสนุนให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังรบกวนใจ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และวินิจฉัยรูปแบบการคิดของคุณโดยเฉพาะ จากนั้นแล้ว ผู้ให้คำปรึกษามีสิทธิ์ที่จะออกแบบแผนดำเนินการเพื่อช่วยให้ปัญหาของคุณทุเลาลง หรือช่วยค้นหาวิธีแก้ไขรับมือก็ได้เช่นกัน

05,900 บาท

บำบัดพฤติกรรมด้วยเทคนิคด้านอิสรภาพทางอารมณ์ (60 นาที)

การบำบัดพฤติกรรมด้วยเทคนิคด้านอิสรภาพทางอารมณ์ (Emotional Freedom Technique: EFT) เป็นเทคนิคการกดจุดทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากในการเพิ่มประสิทธิภาพทางอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดี การแตะเพียงเบา ๆ ด้วยปลายนิ้วจะถูกใช้เพื่อป้อนพลังงานจลน์ลงบนเส้นพลังงานเฉพาะบริเวณศีรษะและหน้าอก ในขณะที่คุณกำลังระลึกถึงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง (เช่น เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ อาการติดยาเสพติด ความเจ็บปวด ความเคยชิน) และยืนยันด้วยเสียงในเชิงบวก EFT มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคกลัว (Phobias) ขจัดอารมณ์เชิงลบ ลดความอยากอาหาร บรรเทาหรือกำจัดความเจ็บปวด รวมถึงการสร้างเป้าหมายเชิงบวก และปรับเปลี่ยนแบบแผนการใช้ชีวิตประจำวัน

5,900 บาท

ฝึกสมาธิ (60 นาที)

การฝึกสมาธิ เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาทักษะในการเหนี่ยวนำความสนใจและสมาธิของตัวบุคคล ให้มาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกสมาธิและการฝึกอื่น ๆ เช่น การฝึกการหายใจ เป็นต้น ในคำสอนทางพระพุทธศาสนา สติจะถูกใช้เพื่อพัฒนาความรู้ในตนเองและเชาวน์ปัญญาที่จะค่อย ๆ นำไปสู่ “การตรัสรู้” หรือการพ้นเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง

2,200 บาท

โค้ชชิ่งเพื่อความยืดหยุ่นของสติและอารมณ์  

การปลูกฝังฝึกฝนการปรับของสติและอารมณ์  มีรากฐานมาจากการรับรู้อย่างมีสติ การสื่อสารที่ไม่รุนแรง การรับฟังอย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนที่แท้จริง คลาสส่วนบุคคลประกอบไปด้วยการพูดคุยในวงสุนทรียสนทนา (Compassionate Dialogue) ฝึกลมหายใจ ทักษะในการควบคุมความเครียดด้วยตนเอง (Biofeedback) และเทคนิคการบูรณาการร่างกายและจิตใจ

(60 นาที)2,200 บาท

ฝึกสติและการจัดการกับความเครียด 

การปลูกฝังฝึกฝนการปรับของสติและอารมณ์ มีรากฐานมาจากการรับรู้อย่างมีสติ การสื่อสารที่ไม่รุนแรง การรับฟังอย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนที่ แท้จริง การปรึกษาส่วนบุคคลประกอบไปด้วยการสนทนาด้วยความเข้าอกเข้าใจ ฝึกลมหายใจ ทักษะในการควบคุมความเครียดด้วยตนเอง และ เทคนิคการบูรณาการร่างกายและจิตใจที่หลากหลาย

(90 นาที)5,900 บาท

การสะกดจิต 

การสะกดจิตสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณก าลังมองหาวิธีการปลดปล่อยความเครียดและความวิตกกังวล หรือ ต้องการเอาชนะความกลัว มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ติดอยู่กับความเชื่อ หรือคุณต้องการก้าวออกจากความทรงจ าที่หลอกหลอนคุณ การสะกด จิตสามารถช่วยแก้ไขตรงจุดหัวใจของเรื่องและเปลี่ยนชีวิตของคุณจากภายในสู่ภายนอก ในขณะที่คุณเรียนรู้วิธีการประมวลผลอารมณ์และบูรณา การความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณ คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงทางบวกที่ทรงพลัง และการเปลี่ยนแปลงที่ ถาวร รวมถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและแรงจูงใจเพื่อให้บรรลุศักยภาพที่แท้จริงของคุณ ที่คุณจะได้เห็นมากกว่าที่คุณเคยคิดว่าจะเป็นไปได้

(60/90 นาที) 3,900/ 4,900 บาท

การฝึกสอนทักษะการเข้าใจและใช้ชีวิต 

หากคุณรู้สึกติดขัดกับบางเรื่องและไม่แน่ใจว่าจะหันไปทางไหนดี การฝึกสอนทักษะการเข้าใจและใช้ชีวิตสามารถช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการท างานของคุณ ชีวิตส่วนตัว สังคมหรือธุรกิจ หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนความฝันที่เป็นไปไม่ได้ของคุณให้ ดูเหมือนว่ากลายเป็นความจริงได้มากขึ้น ทักษะการเข้าใจและใช้ชีวิตสามารถช่วยแนะน าให้คุณเข้าใจเบื้องลึกถึงความเชื่อที่ถูกจ ากัดและหาวิธี จัดการกับสิ่งเหล่านี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่คุณจะได้รับจะมีการเปิดเผยเส้นทางใหม่ที่ทรงพลังช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ชีวิตที่คุณสมควรได้รับ อย่างแท้จริง

(60/90 นาที) 5,000/ 6,500 บาท

กรุณาติดต่อเราได้ที่ INFO@YWELLNESSBKK.COM หรือ +66 (0) 2302 2861 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม